Інформація про нас

               

Керуючись Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» (із змінами), «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність»,  концептуальними положеннями Національної доктрини розвитку освіти, Концепцією післядипломної  освіти, Положенням про районний  (міський) методичний кабінет, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 08.12.2008 року № 1119, «Рекомендаціями щодо організації проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти» (лист МОН України від 03.07.2002р. № 1/9-3/8 ), загальнодержавними та регіональними освітніми програмами, нормативними і директивними документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації, на виконання наказу  відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації від  15.09.2017 року № 276 «Про організацію науково-методичної роботи з педпрацівниками  навчальних закладів району в 2017/2018 навчальному році» методкабінетом  відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації, адміністрацією навчальних  закладів, методичним активом освітян району протягом навчального року проводилась цілеспрямована робота щодо розвитку, вдосконалення й підвищення професійної майстерності  педпрацівників, формування їх здатності до швидкої адаптації в умовах переходу на нові чинні Державні стандарти початкової, базової та повної загальної середньої освіти, профілізації старшої школи, формування умінь творчого використання інновацій у навчальному процесі.

Враховуючи досягнення педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, стан навчально-виховного процесу та рівень професійної компетентності педкадрів, було визначено основні напрямки, структуру та зміст методичної роботи з педпрацівниками  навчальних закладів  району.

Існуюча структура та зміст методичної роботи з педагогами навчальних закладів району  дозволяють повною мірою здійснювати системно-цільовий підхід до управління процесом підвищення професійної компетентності педкадрів, надавати реальну, дієву, адресну методичну допомогу педагогам навчальних закладів, організовувати реалізацію сучасних педагогічних концепцій і систем, перспективного педагогічного досвіду через колективні, групові та індивідуальні  форми науково-методичної роботи.

Рівень педагогічної майстерності протягом минулого навчального року зріс. У цьому відіграла певну роль система науково-методичної роботи, сконцентрованої навколо науково-методичної проблеми «Створення умов для професійної мобільності педагогічних працівників, забезпечення розвитку їхнього професіоналізму, педагогічної майстерності; підвищення результативності (якості) навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій (на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів до  навчання та виховання учнів, вихованців)» – І-й етап – діагностичний.

Робота над проблемою активізувала науково-методичну діяльність кожного педагога, сприяла підвищенню рівня його теоретичної підготовки. Це визначило зміст роботи  методичного кабінету відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації.

У минулому навчальному році було організовано:

37  РМО2  ШППД,  3  ШМВ ( 2 – школи молодого вчителя ,  1-школа молодого вихователя ДНЗ), 4 творчі групи, 1 школа бібліотечної майстерності, 29 консультпунктів,  15  практично – діяльнісних  педагогічних майданчиків (опорних навчальних закладів): 6 – дошкільних,  9 –  загальноосвітніх, робота яких спрямовувалась на опрацювання вищезазначеної науково-методичної проблемної теми, оновлення форм і методів навчання і виховання відповідно до сучасних умов змісту освіти, ефективного розв’язування актуальних проблем, впровадження інноваційних освітніх технологій в навчально-виховний процес, здійснення пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності педагогів у напрямках,  надання методичної допомоги.

Впровадження системи педагогічного діагностування дає можливість здійснювати системно-цільовий підхід до управління процесом підвищення професійної компетентності педкадрів.

У минулому навчальному році було продовжено роботу над комплексно-цільовими освітніми програмами та забезпеченням їх методичного супроводу:

– моніторинг результативності педагогічної праці;

– моніторинг рівня навчальних досягнень учнів;

–  методкабінет навчального закладу як творча лабораторія педагога;

– обдаровані діти;

– технологія особистісно-зорієнтованого уроку (заняття);

– профілізація навчання;

– вивчення, узагальнення та розповсюдження ППД;

– впровадження здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховний процес,

що дало можливість спрямувати зусилля керівництва, педагогів навчальних   закладів  на вирішення актуальних освітніх проблем; визначення пріоритетних напрямків роботи.

У районі створено потужний  методичний актив освітян, до складу якого входять  досвідчені керівники дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, педагоги-керівники РМО, ШМВ, ШППД, творчих груп, районних консультпунктів  тощо.

Систематично згідно з планом роботи проводились засідання  методичної ради методкабінету відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації за участю заступників директорів з НВР, де розглянуто питання, пов’язані з впровадженням нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої  освіти, актуальні питання організації навчально-виховного процесу, вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу, питання науково-методичної роботи з педпрацівниками, координації діяльності методичних кабінетів навчальних закладів, районних методичних об’єднань, циклових методичних об’єднань навчальних закладів, питання моніторингу якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, їх відповідності новим Державним стандартам початкової, базової та повної загальної середньої освіти та чинним Державним стандартам початкової, базової та повної загальної середньої освіти, моніторингу умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів, питання навчально-методичного характеру, виступи з досвіду діяльності заступників директорів навчальних  закладів з НВР; методисти надавали методичні поради та рекомендації, готували огляди матеріалів педагогічних видань на допомогу  заступникам директорів з НВР.

Основною організаційною формою колективної методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів навчальних закладів району є методичні об’єднання.

Робота РМО була максимально спрямована на формування професійно-педагогічної та соціально-психологічної культури педагогів, розширення і поглиблення знань, продукування нових педагогічних ідей, технологій навчання та виховання в сучасних умовах.

На  засіданнях  районних методоб”єднань різних категорій педпрацівників розглядались нормативно-правові, інструктивно-методичні документи забезпечення процесу викладання навчальних предметів, організації навчально-виховного процесу; актуальні проблеми викладання навчальних предметів, матеріали моніторингу якості  навчально-виховного процесу,  рівня і якості загальноосвітньої підготовки школярів, актуальні проблеми управління дошкільною освітою, проблеми раннього віку, матеріали моніторингу і контролю в ДНЗ, рівень і якість готовності дитини до школи, обговорювались питання підготовки та проведення науково-практичних конференцій, районного етапу учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, конкурсів педмайстерності,  учителі ознайомлювались з методикою вивчення складних тем навчальних програм, педпрацівники ДНЗ – з  особливостями впровадження освітньої програми для  дітей від двох до семи років «Дитина», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», реалізації Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція); інтегрованого підходу до проектування розвитку дитини (в межах реалізації Державних стандартів освіти),  сучасними підходами до планування, організації і проведення навчально-виховного процесу; створення розвивального життєвого простору дитини в умовах дошкільного навчального закладу, педагоги обмінювались перспективним досвідом роботи, проводили огляди науково-методичної літератури, педагогічної преси, практичні заняття тощо.

Змістовно працювали районні методичні об’єднання:

 • учителів суспільствознавчих дисциплін ( керівник Лисенко Л.Г.);
 • учителів трудового навчання (керівник Кущевий В.І.);
 • учителів іноземної мови (керівник Чернобривченко В.І.);
 • учителів української мови та літератури (керівник Ніколенко В.П.);
 • учителів фізичної культури (керівник Писаренко Л.М.);
 • учителів математики (керівник Камбур С.І.);
 • учителів музичного мистецтва (керівник Бурнусус Г.В.);
 • учителів предмета «Захист Вітчизни» (керівник Наумов С.Я.);
 • практичних психологів (керівник Стефанова Г.В.);
 • соціальних педагогів (керівник Полякова І.С.);
 • шкільних бібліотекарів (керівник Волкова М.В.);
 • директорів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

(керівник Іваненко В.І.);

 • вихователів ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» ( керівник Сіденко Л.В.);
 • керівників ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» ( керівник Кирнова Л.П.);
 • музичних керівників ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» ( керівник

Балцату О.В.);

 • медичних сестер ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст.  – дитячий садок» (керівник

Нікадюк Н.С.);

 • директорів, заступників директорів з навчально-методичної роботи, методистів ПНЗ

( керівник Клєвак  Ж.Д.).

 

Важлива роль у системі методичної роботи відводиться педагогам – початківцям.    Вони найбільше потребують методичної допомоги.

Систематичну допомогу в підвищенні  кваліфікації молодих учителів, вихователів ДНЗ,  формуванні їхньої майстерності, творчої індивідуальності надано в школах молодого вчителя, вихователя:

 • української мови та літератури (на базі Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –

гімназія», керівник  Ніколенко В.П.);

–    вихователів ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» (на базі ДНЗ «Дельфін»

м. Кілії, керівник Фаізова О.В.);

–    математики (на базі Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, керівник Коряковська С.А.).

 

         З метою вивчення, поширення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, а також його формування й удосконалення ефективно проходили заняття в ШППД:

–  учителів математики (на базі Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей», керівник  Камбур С.І..

 

З метою виявлення математично обдарованих учнів продовжено роботу районної школи олімпійського резерву «Юний математик», керівник

Соловйова А.С., на базі:

       –  Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, керівник Антоненко І.О., учитель математики Приморської ЗОШ І-ІІІ ст.;

–   Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, керівник Зенченко М.О.;, учитель математики ;

–   Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей», керівник

Коряковська С.А., учитель математики Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;

 • Червоноярського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок», керівник Драган М.М.,

учитель математики  Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст.

 

На базі Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»  (директор Іваненко В.І.) ефективно працювала районна школа бібліотечної майстерності (керівник Горбан Д.Я., методист методкабінету відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації)  з проблеми «Використання інноваційних форм роботи бібліотеки для ефективного забезпечення інформаційного супроводу навчально-виховного процесу»).

 

У минулому навчальному році результативно працювали районні творчі групи:

  –      учителів математики з проблеми «Впровадження Державного стандарту базової і повної загальної освіти в галузі «Математика». Проведення моніторингових досліджень в 8-х класах» (на базі Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей», керівник

Москвічова З.А.) – четвертий  рік;

–    педагогів дошкільних навчальних закладів з проблеми «Розвиток здібностей дітей дошкільного віку з використанням новітніх технологій» (виїздні засідання на базі ДНЗ «Зірочка» с. Ліски, ДНЗ «Ромашка» м. Кілії, ДНЗ «Сонечко» с. Дмитрівки, керівник  Коваленко Л.В.) –   другий  рік;

  –      учителів початкових класів з проблеми «Використання елементів креативного

навчання  на уроках у початковій школі» (виїзні засідання на базі  Приморської ЗОШ

І-ІІІ ст., Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія», керівник Комнатна Т.І., учитель початкових класів Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст.

№ 2) –  другий  рік.

На засіданнях творчих груп  апробовано рекомендації, розроблені  на основі теоретичних положень, здійснювалось їх коригування у процесі практичного застосування, створювався  ефективний педагогічний  досвід з проблеми.

 

 

Під час проведення науково-методичної роботи застосовувались різноманітні види індивідуальної роботи з педагогами, спрямовані на практичну їх підготовку.

Йдеться, насамперед, про допомогу педагогічним працівникам у підготовці до проведення навчальних занять, а також позакласних заходів, плануванні роботи, оформленні шкільної документації, доборі  завдань письмових робіт для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів тощо.

 

У минулому навчальному році працювало 29 районних консультпунктів  для різних категорій педпрацівників.

          Ефективно функціонували консультпункти, спрямовані на  практичну підготовку педагогічних працівників:

    – директорів загальноосвітніх навчальних закладів, керівник Іваненко В.І., директор Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»;

    – заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчально-виховної роботи, керівники: Правдива В.К., заступник директора з навчально-виховної роботи Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Гараба Н.П., заступник директора з навчально-виховної роботи Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»  ;

–  початкових класів, керівник Барладян О.І., методист методкабінету відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації;

–  математики, керівник Камбур С.І., учитель математики Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, керівник РМО;

–  трудового навчання, керівник Кущевий В.І., учитель трудового навчання Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей», керівник РМО;

–  суспільствознавчих  дисциплін, керівник Бойченко Т.О., методист методкабінету відділу освіти та молодіжної політики  райдержадміністрації;

     – російської мови (ЗНЗ з українською, молдовською мовами навчання), керівник Мінчева Д.І., учитель російської мови  Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1;

–  музичного мистецтва, керівник Бурнусус Г.В., учитель музичного мистецтва Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;

   – бібліотекарів ЗНЗ,  керівник Горбан Д.Я.,  методист методкабінету відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації;

     – практичних психологів ЗНЗ, керівник Стефанова Г.В., практичний  психолог Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей” , керівник РМО;

     –  педагогів ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок», керівник Горобець Н.Ф., методист методкабінету відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації;

соціальних педагогів ЗНЗ, керівник Полякова І.С., соціальний педагог Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей»;

–  вихователів ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок», керівник Фаізова О.В., вихователь-методист ДНЗ «Дельфін» м. Кілії.

 

Найбільш активною формою  запозичення досвіду, тобто усвідомлення його ідеї, є проведення на базі вивченого, узагальненого перспективного педагогічного  досвіду семінарів-практикумів.

Головне завдання таких семінарів – надання практичної допомоги педагогам певного фаху.

       Протягом   минулого навчального року проведено понад  95 районних теоретичних семінарів, семінарів-практикумів для педпрацівників навчальних  закладів, де використано різні форми роботи.

 

 

 

 

Методистами методкабінету відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації  відмічається високий рівень науково-методичної та практичної спрямованості  проведених  районних семінарів-практикумів на базі навчальних  закладів  для різних  категорій педагогів:

 • Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г.) для

вчителів англійської мови, трудового навчання, географії;

 • Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Іванова П.І.) для вчителів музичного

мистецтва, української мови та літератури, російської мови та літератури, предмета «Основи здоров’я»;

  –      Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Онищенко Д.Я.), виїзне засідання творчої групи для вчителів початкових класів;

 • Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.) для

вчителів української мови та літератури, трудового навчання, фізичної культури, історії, предмета «Захист Вітчизни»;

–     Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» (директор Іваненко В.І.) для вчителів фізики;

–     Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Маркова Л.О.) для вчителів предмета «Захист Вітчизни»;

 • Лісківської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Лупонос Г.М.) для практичних психологів,

вчителів інформатики, біології;

–     Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» (директор Константинова Л.В.) для музичних керівників ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок», бібліотекарів ЗНЗ;

–     Приморської ЗОШ І-ІІІ ст. ( директор Євтюхова А.Я.) для вчителів фізичної культури, математики;

–      Трудівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Трохимчук А.М.) для вчителів російської мови;

–     Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Шустова І.Б.) для вчителів української мови та літератури;

–      Кілійського районного будинку науково-технічної творчості учнівської молоді (директор Тищенко О.Д.) для директорів, заступників директорів, методистів ПНЗ;

–      Кілійської дитячо-юнацької спортивної школи (директор Скалецький В.І.) для директорів, заступників директорів, методистів ПНЗ;

–      ДНЗ «Сонечко» м. Кілії (завідувач  Кутас О.К.) для музкерівників ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»;

–     ДНЗ «Колосок» с. Мирного (завідувач Домашева Є.П.) для вихователів ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»;

–      ДНЗ «Топольок» с. Шевченкового (завідувач Богданенко В.О.) для медичних сестер ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»;

 • ДНЗ «Берізка» с. Фурманівки (завідувач Сирбу С.М.) для вихователів ДНЗ, НВК

«ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»;

–     ДНЗ «Зірочка» с. Ліски (завідувач Мотинга С.Г.) для вихователів ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»;

 

    Особливо слід відзначити районні семінари-практикуми :

 

для директорів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів за темою «Здоров’язбережувальні технології у навчально-виховному процесі крізь призму реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» на базі Фурманівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Дибченко Н.В.);

 

 

 

для директорів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів за темою «Конструктивна діяльність навчального закладу з формування в учнів патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності» на базі Кілійської  ЗОШ І-ІІ ст. № 6 (директор Владиченко К.А.);

 

 – для керівників шкільних методичних об’єднань класних керівників за темою «Форми роботи з колективом класу. Година спілкування» на базі Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 ( директор Онищенко Д.І.);

 

–  для заступників директорів з виховної роботи, навчально-виховної роботи, педагогів-організаторів за темою «Формування лідерських якостей у школярів» на базі Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г.);

 

для завідувачів ДНЗ, директорів НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» за темою «Організація навчально-виховного процесу для дітей з особливими потребами» на базі ДНЗ «Ромашка» м. Кілії (в.о. завідувача Самсоннікова О.К.);

 

–  для завідувачів ДНЗ, директорів НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» за темою «Вивчення та впровадження вимог «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» на базі ДНЗ «Берізка» м. Кілії (завідувач Кирнова Л.П.).

 

    Найбільшу кількість районних семінарів-практикумів для категорій педагогів було проведено в  навчальних закладах:

           Вилківській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Іванова П.І.);

Вилківському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г.);

Кілійському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.);

ДНЗ «Ромашка» м. Кілії (в.о. завідувача  Самсоннікова О.К.).

 

         Відповідно до Програми проведення одноденних методичних занять з учителями предмета “Захист Вітчизни” на 2016/2017 навчальний рік (затверджено військовим комісаром Кілійського районного військового комісаріату та погоджено начальником відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації) протягом навчального року було проведено три методичних заняття з учителями предмета “Захист  Вітчизни” на базі:

      Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 –  ліцей» (директор Сорока Н.М.) перше та друге (теоретичні) одноденні методичні заняття з  вчителями предмета «Захист Вітчизни»;

Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Маркова Л.О.) третє (практичне) одноденне методичне заняття з вчителями  предмета «Захист Вітчизни».

 

Методисти методкабінету відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації  в минулому навчальному році взяли участь у роботі   10 обласних семінарів, педагоги навчальних закладів –  15.

 

         Протягом минулого навчального року ООІУВ в он-лайн режимі здійснювалося консультування, проведення вебінарів, нарад,  у яких брали участь  працівники методичного кабінету відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації.

 

На піднесення рівня науково-методичної роботи значний вплив мають опорні навчальні заклади, завдання яких полягає в систематизації навчально-методичного забезпечення з окремих напрямків діяльності.

Ефективно працювали  на базі навчальних  закладів  району практично –  діяльнісні педагогічні майданчики  (опорні  навчальні заклади)  з  метою оновлення форм і методів навчання і виховання відповідно до сучасних вимог, впровадження інноваційних освітніх технологій у  навчально-виховний процес, здійснення пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності педагогів у таких напрямках:

– Вилківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1  (директор Іванова П.І.):

– Школа культури здоров’я. “Компетентність + творчість + партнерство + родинність = успіх”;

–  патріотичне виховання на традиціях українського козацтва, пропаганда здорового способу життя;

 

– Вилківський  НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей” (директор Соловйова А.Г.):

– Школа сприяння здоров’ю – школа ефективного розвитку компетентної творчої особистості,

– формування екологічного світосприйняття у учнів;

– виховання толерантності на уроках історії і етики;

– реалізація нововведень у зміст, форми, методи і технології науково-методичної роботи;

 

Кілійський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей” (директор Сорока Н.М.):

             – розвиток логічного мислення в процесі вивчення математики,

– впровадження проектної діяльності в виховній роботі навчального закладу,

– розвиток креативного мислення школярів;

– впровадження методики розвиваючого навчання в початковій ланці;

 

–  Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» (директор Іваненко В.І.):

–  шкільні історико-краєзнавчі дослідження як механізм збереження історичної пам’яті.

 

Вищезазначені навчальні заклади стали методичними центрами з цих напрямків, на їх базі проводились обласні, районні методичні  заходи (семінари, засідання творчих груп, працювали консультпункти, школи перспективного педагогічного досвіду), розроблені методичні рекомендації для різних категорій педагогічних працівників.

 

З метою впровадження інноваційної дослідно-експериментальної роботи з вересня 2013 року на базі Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Іванова П.І.) за темою «Організація класно-урочної системи за технологією «три по 30 хв.» як засобу ефективності та якості навчально-виховного процесу», з січня 2013р. на базі Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г.) за темою «Екологічна стежина» як форма реалізації екологічної освіти у навчальному закладі» Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів продовжено роботу експериментальних майданчиків обласного рівня.

 

Методичний кабінет відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації намагається спрямовувати роботу педагогічних колективів на пошук, розробку та впровадження інноваційних технологій навчання і виховання, працює над впровадженням моніторингу якості освіти.

Як результат реалізації системи науково-методичної роботи –педагогічні працівники навчальних закладів району демонструють високий науково-методичний і творчий потенціал на щорічних конкурсах, діляться своїми педагогічними досягненнями.

Методична майстерність педагогічних працівників навчальних закладів району   підвищувалася завдяки участі в різноманітних формах методичної роботи на районному рівні.

        Методичним кабінетом відділу  освіти та молодіжної політики райдержадміністрації (Єгорова Г.К.) проведена значна  робота по організації та проведенню  представницьких педагогічних,  методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, підвищення їх науково-теоретичного рівня, виявлення та поширення перспективного педагогічного досвіду: районного етапу обласного конкурсу«Панорама творчих уроків – 2017» на кращі конспекти уроків з української мови та літератури для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів за новими програмами, районних конкурсів:  «Керівник навчального закладу року», «Мій кращий конспект уроку (заняття)», «Шукаймо молоді педагогічні таланти», «Класний керівник року», конкурсу на краще фізкультурно-музичне свято з вихованцями серед дошкільних навчальних закладів, конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та кращий урок фізичної культури з елементами футболу, І (районного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017», серпневої науково-практичної (підсумково-настановчої) конференції освітян  (засідання РМО).

 

Протягом навчального року  педагоги спрямовували свої зусилля на вдосконалення методики проведення класичного уроку й шукали нові форми організації навчально-виховного процесу через нетрадиційні підходи.

Районні  масові методичні заходи, районні етапи всеукраїнських, обласних конкурсів засвідчили активізацію творчої професійної діяльності педагогів щодо реалізації інноваційних ідей в навчально-виховному процесі, розширення особистого методичного арсеналу більшості педпрацівників, поступове оволодіння новітніми технологіями, технологією особистісно-зорієнтованого уроку.

Спостерігається зростання  творчої активності  педагогічних працівників.

Порівняно з минулим навчальним роком збільшилась кількість педагогів, які взяли участь у  районних методичних заходах, конкурсах.

 

      Упродовж минулого навчального року у  районних методичних заходах активну участь брали  педагоги навчальних закладів:

– Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г.);

– Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Іванова П.І.);

– Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Онищенко Д.І.);

– Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей» (директор  Татару В.А.);

– Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.);

– Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» (директор Константинова Л.В.);

– Кілійської ЗОШ І-ІІ ст. № 6 (директор Владиченко К.А.);

– Лісківської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Лупонос К.А.);

– Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Боєва В.Г.);

– Приморської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Євтюхова А.Я.);

– Фурманівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Дибченко Н.В.);

– Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст. ( директор Карайван Н.В.);

– Трудівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Трохимчук С.М.);

– Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст. ( директор Маркова Л.О.);

– Кілійського районного будинку дитячої та юнацької творчості (директор

Вишнякова Л.О.);

– Кілійської дитячо-юнацької спортивної школи ( директор Скалецький В.І.);

– ДНЗ «Дельфін» м. Кілії (завідувач Баларьова С.В.);

– ДНЗ «Сонечко» с. Дмитрівки (завідувач Гаврилюк Г.П.);

– ДНЗ «Ромашка» м. Кілії (в.о. завідувача Самсоннікова О.К.);

– ДНЗ «Топольок» с. Шевченкового (завідувач Богданенко В.О.);

– ДНЗ «Колосок» с. Приморського (завідувач Чеботарьова У.Д.);

– ДНЗ «Сонечко» м. Кілії (завідувач Кутас О.К.);

– ДНЗ «Зірочка» с. Ліски (завідувач Мотинга С.Г.);

– ДНЗ «Колосок» с. Мирного (завідувач Домашева Є.П.);

– ДНЗ «Берізка»  с. Фурманівки  (завідувач  Сирбу С.М.).

 

З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку, активізації

роботи з фізкультурно-оздоровчого напряму, формування  здорового способу життя, валеологічного світогляду дошкільнят, а також розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників, підвищення їх професійного рівня і популяризації кращих педагогічних здобутків, пропагування, розповсюдження перспективного педагогічного досвіду був проведений районний конкурс на краще фізкультурно-музичне свято з вихованцями серед дошкільних навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році.

За підсумками районного конкурсу визнано переможцями, призерами та

нагороджено Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації та подарунками:

І місце – ДНЗ «Дельфін» м. Кілії (завідувач Баларьова С.В.);

–  ДНЗ «Сонечко» м. Кілії (завідувач Кутас О.К.);

ІІ місце – ДНЗ «Ромашка» м. Кілії (в.о. завідувача ДНЗ Самсоннікова О.К.);

ІІІ місце – ДНЗ «Колосок» с. Приморського (завідувач Чеботарьова У.Д.).

 

            За підсумками районних конкурсів: «Керівник навчального закладу року», Класний керівник року», «Шукаймо молоді педагогічні таланти»; (наказ відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації від 03.04.2017р. № 132), І (районного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» (наказ відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації від 03.01.2017 № 03) слід відзначити добру організаційну роботу керівників навчальних закладів по залученню та підготовці  педагогів до участі у цих професійних змаганнях  (переможці, фіналісти):

– Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст. ( директор Карайван Н.В.);

–  Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей» (директор Татару В.А.);

– Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.);

– Кілійської ЗОШ І-ІІ ст. № 6   (директор  Владиченко К.А.);

– Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Оніщенко Д.І.);

– Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г.);

– Лісківської ЗОШ І-ІІІ ст.  (директор Лупонос Г.М.);

– Приморської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Євтюхова А.Я.);

– Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор  Боєва В.Г.);

– Кілійського районного будинку дитячої та юнацької творчості (директор

Вишнякова Л.О.);

– ДНЗ «Дельфін» м. Кілії (завідувач Баларьова С.В.).

 

Переможцями та призерами конкурсів у 2016/2017 навчальному році стали:

    

 • районного конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок

 фізичної культури з елементами футболу:

Нерушіян Я.Д., учитель фізичної культури Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» (переможець) у номінації «кращий урок фізичної культури з елементами футболу»;

Вікульєва О.А., учитель початкових класів Приморської ЗОШ І-ІІІ ст. (переможець)  у номінації  «кращий  інноваційний урок фізичної культури»;

 

 • районного конкурсу «Шукаємо молоді педагогічні таланти»:

Ігнатьєва А.О., учитель початкових класів Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (лауреат-

переможець);

Панова Р.М., учитель початкових класів Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст. (лауреат-переможець);

Юріна М.К., керівник гуртка Кілійського районного будинку дитячої та юнацької творчості (лауреат-переможець);

Бужилова Ю.О., керівник гуртка Кілійського районного будинку дитячої та юнацької творчості (дипломант-призер);

Драгой А.М., вихователь ДНЗ «Дельфін» м. Кілії (дипломант-призер);

 

        І (районного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2017»:

 • у номінації «Початкова освіта» – Іванова О.П., учитель початкових класів  Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ  ст. № 1 – ліцей» (ІІ місце);

–  у номінації «Музичне мистецтво» – Волощук Т.І., учитель музичного мистецтва Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ  ст. – ліцей» (переможець);

 

– районного конкурсу «Класний керівник року»:

Бесчастна І.О., класний керівник 9 класу Кілійської ЗОШ  І-ІІІ ст. № 2

(переможець);

Светленко С.А., класний керівник 7 класу Лісківської  ЗОШ І-ІІІ ст. (ІІ місце);

 

– районного конкурсу «Керівник навчального закладу року»:

Владиченко К.А., директор Кілійської ЗОШ І-ІІ ст. № 6 (переможець).

 

        У ІІ (обласному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2017» у номінації «Початкова освіта»  взяла участь Іванова О.П., учитель початкових класів ( вища кваліфікаційна категорія, педзвання «учитель-методист») Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей».

 

          За підсумками районного заочного конкурсу «Мій кращий конспект уроку (заняття)» (наказ відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації

від 15.05.2017 року № 176) визнано переможцями та нагороджено Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації педагогічних працівників навчальних закладів району:

у номінації «Дошкільна освіта»:

– Фарбатюк Л.І., вихователя дошкільного навчального закладу ясел-садка «Дельфін» м. Кілії;

у номінації «Початкова загальна освіта»:

– Журкову Н.В., учителя початкових класів Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;

– Кривенко А.І., учителя початкових класів Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;

– Правдиву В.К., учителя початкових класів Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;

у номінації «Базова і повна загальна середня освіта»:

                                                          – фізика:

–  Нерушіян Н.П.,  учителя фізики Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей»;

                                                        – географія:

–  Ковтуненко А.В., учителя географії Десантненської ЗОШ І-ІІІ ст.;

                                                            – хімія:

–  Кущеву О.І., учителя хімії Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей»;

– математика:

–  Хаджи Н.І., учителя математики Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 

– історія:

–  Дєткову С.О., учителя історії Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;

– російська мова та література, зарубіжна література:

–  Бурцеву М.О., учителя російської мови та  літератури Кілійського НВК «ЗОШ

І-ІІІ ст. № 3 – ліцей»;

–  Василенко С.І., учителя зарубіжної літератури Трудівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

–  Демір О.А., учителя російської мови та літератури Старотроянівської  ЗОШ І-ІІІ ст.;

–   Ніколенко Л.Я., учителя російської мови Кілійської ЗОШ ЗОШ І-ІІ ст. № 6;

–   Погорєлову Т.А., учителя російської мови та зарубіжної літератури Десантненської ЗОШ І-ІІІ ст.;

–   Руденко Г.І., учителя російської мови та зарубіжної літератури Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;

–   Салиган Н.В., учителя російської мови та зарубіжної літератури Лісківської ЗОШ І-ІІІ ст.;

–   Сас Т.А., учителя російської мови Трудівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

                                  – музичне мистецтво:

–  Кукленко  О.Т., учителя музичного мистецтва і художньої культури Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей»;

– іноземна мова:

–  Нікольчеву Т.М., учителя англійської мови Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

–  Панчину О.С., учителя англійської мови Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;

–  Семененко О.В.,  учителя німецької мови Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.

№ 3 – ліцей»;

– українська мова та література:

–   Солопенко Г.Г., учителя української мови та літератури Вилківської ЗОШ

І-ІІІ ст. № 1;

                            у номінації «Позашкільна освіта»:

–    Кару О.К., заступника директора з навчально-виховної роботи Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, керівника гуртка «Юні друзі природи» Кілійського районного будинку науково-технічної творчості учнівської молоді.

 

         Визнано лауреатами (ІІ, ІІІ місця) районного заочного конкурсу «Мій кращий конспект уроку (заняття)» та нагороджено Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації педагогічних працівників навчальних закладів району:

ІІ місце:

у номінації «Початкова загальна освіта»:

– Панову Р.М., учителя початкових класів Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Тодорову Г.І., учителя початкових класів Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

у номінації «Базова і повна загальна середня освіта»:

                                                          – фізика:

–  Херсоненко І.П., учителя фізики Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;

– математика:

– Гаміловську О.В., учителя математики Десантненської ЗОШ І-ІІІ ст.;

                                                        – географія:

– Бажак О.С., учителя географії Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей»;

– історія:

– Орищак О.О., учителя історії Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей»;

– російська мова та література, зарубіжна література:

–   Мишалову О.І., учителя зарубіжної літератури Десантненської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 

 

                                             – предмет «Захист Вітчизни»:

– Кущевого В.І., учителя предмета «Захист Вітчизни» Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей»;

– фізична культура:

– Нерушіяна Я.Д., учителя фізичної культури Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей»;

                                                       – інформатика:

– Степаненко І.І., учителя інформатики Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей»;

 

                                                         – психологія:

– Іванову С.О., практичного психолога Приморської ЗОШ І-ІІІ ст.;

– іноземна мова:

– Кожухарь М.П., учителя англійської мови Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Скоромну Л.І., учителя англійської мови Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІ ст.- дитячий садок»;

– українська мова та література:

–      Карайван Н.В., учителя української мови та літератури Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

–      Слободянюк С.В., учителя української мови та літератури Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1;

                                            у номінації «Позашкільна освіта»:

–   Кожухарь М.П., учителя англійської мови Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівника гуртка «Природа крізь призму англійської мови» Кілійського районного будинку науково-технічної творчості учнівської молоді;

ІІІ місце:

                                     у номінації «Початкова загальна освіта»:

–   Волошенко С.А., учителя початкових класів Шевченківської ЗОШ

І-ІІІ ст. № 2;

–   Грицанову Г.П.,  учителя початкових класів Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.  – ліцей»;

–   Іванову О.П., учителя початкових класів Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей»;

–   Ігнатьєву А.О., учителя початкових класів Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;

–   Сидорову Л.Я., учителя початкових класів Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей»;                      ;

–   Славову В.П., учителя початкових класів Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

–   Ткаченко А.Ф., учителя початкових класів  Десантненської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 

у номінації «Базова і повна загальна середня освіта»:

                                                          – фізика:

– Лупонос Г.М., учителя фізики Лісківської ЗОШ І-ІІІ ст.;

                                                         – географія:

        – Коломієць Г.О., учителя географії Трудівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Комарову Н.П., учителя географії Приморської ЗОШ І-ІІІ ст.;

– математика:

– Коряковську С.А., учителя математики Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;

– Кушніренко Г.Я., учителя математики Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2;

– історія:

– Мірчеву Ю.В., учителя історії Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

– іноземна мова:

– Нєдову Л.В., учителя німецької мови Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 

– українська мова та література:

-Левченко В.І. , учителя української мови та літератури Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;

–    Сараєву І.В., учителя української мови та літератури Мирнівської

ЗОШ І-ІІІ ст.;

                                        у номінації «Позашкільна освіта»:

–     Бирченко Г.П., керівника гуртка «Умілі руки» Вилківського будинку дитячої та юнацької творчості;

–     Воробйову Т.А., керівника гуртка «АБВГДейка» Вилківського будинку дитячої та юнацької творчості.

 

З 01 листопада  2016 року до 30 квітня 2017 року відбувся районний етап обласного конкурсу «Панорама творчих уроків-2017» на кращі конспекти уроків з української мови та літератури для 9-их класів загальноосвітніх навчальних закладів за новими програмами.

 

Переможцями районного етапу обласного конкурсу «Панорама творчих уроків-2017»

визнані учителя, які складали конспекти уроків:

                      –  з української мови:

– для ЗНЗ з російською мовою навчання:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові

 

Назва навчального закладу № теми Місце

 

1. Кушнір Лариса Валентинівна Кілійська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Тема № 1 І
2. Данчук Тетяна Володимирівна,

Бурцева Тетяна Іванівна,

Штегеран Ірина Павлівна

Кілійський НВК

«ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей»

Тема № 2 ІІ
3. Карайван Наталя Василівна Старотроянівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тема № 4 І

 – для ЗНЗ з українською  мовою навчання:

№ п/п

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Назва навчального закладу № теми Місце

 

1. Солопенко  Галина Григорівна Вилківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Тема № 1 І
2. Журавель Галина Пилипівна,

Передерій Ольга Євтихіївна

Десантненська ЗОШ І-ІІІ ст. Тема № 2 ІІ
3. Шкільне методичне об’єднання (керівник Слободянюк Світлана Василівна) Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Тема № 3 І

                                    – з української літератури:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Назва навчального закладу № теми Місце

 

1. Пілат Людмила Олександрівна Кілійська ЗОШ І-ІІ ст. № 6 Тема № 1 І
2. Трохимчук Валентина Степанівна, Чумаченко Оксана Іванівна, Роша Світлана Никифорівна

 

 

Трудівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тема № 2 ІІ
3. Бурлаченко Ірина Олександрівна Мирнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тема № 3 ІІ
4. Цвікова Світлана Іванівна Приморська ЗОШ І-ІІІ ст. Тема № 4 ІІ
5. Покора Світлана Володимирівна Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» Тема № 5 І
6. Барладян Людмила Григорівна Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» Тема № 6 І

 

Кращі роботи направлені для участі у обласному конкурсі «Панорама творчих уроків-2017» на кращі конспекти уроків  з української мови та літератури для 9-их класів загальноосвітніх навчальних закладів за новими програмами.

 

19 травня 2017 року на базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів проведено Фестиваль педагогічних інновацій «Концептуальні засади нової української школи – у життя» у рамках ІІІ Міжнародного конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі», у якому  активну участь  взяли:

– методичний кабінет відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації (завідувач Єгорова Г.К.);

–  Вилківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г., заступник директора з навчально-виховної роботи Сивізіна Н.П.);

–    Вилківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Іванова П.І.).

Завідувач, методисти методичного кабінету відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації, директори, педагогічні працівники вищезазначених навчальних закладів, які підготували презентаційні матеріали, а Сивізіна Н.П. – виступ,   отримали сертифікат учасника ІІІ Міжнародного конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі».

 

28.02.2017 року у Одеському обласному інституті удосконалення учителів відбувся «круглий стіл» вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з мовою навчання нацменшин за проблемою «Шляхи та засоби створення етнокультурного мовленнєвого середовища у навчанні рідної мови», у обговоренні якої активну участь (виступ) взяла учитель російської мови та літератури Вилківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1                       Ведута Т.М.

 

Міністерством молоді та спорту України спільно з управлінням молоді та спорту КОДА, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти і науки з 25 по 27 квітня у смт Козин на базі культурно-оздоровчого центру “Пролісок”, було проведено Всеукраїнський форум “Український кордон – 2017”.

До заходу долучились представники комунального закладу Київської обласної ради “Київський обласний молодіжний центр”, громадських організацій “Центр патріотичного виховання дітей та молоді “Юний прикордонник” та “Молодіжний клуб Джура”. У форумі взяли участь 210 осіб з 19 областей України. Метою заходу була підготовка учасників за додатковим напрямком Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра “Сокіл” (“Джура”) “Джура-Прикордонник” у прикордонних районах України.

У відкритті форуму взяли участь: Міністр молоді і спорту України – Ігор Жданов, начальник управління соціально-гуманітарного забезпечення та психологічної роботи Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби України – Олег Примаченко, голова Київської обласної державної адміністрації – Олександр Горган, Голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму – Олег Петренко.

У ході роботи форуму начальник відділу національно-патріотичного виховання Міністерство молоді та спорту України Микола Ляхович презентував заходи у сфері національно-патріотичного виховання заплановані на 2017 рік, розповів про роботу Координаційних рад з питань національно-патріотичного виховання при місцевих державних адміністраціях та наголосив на необхідності написання районних програм національно-патріотичного виховання, де буде передбачено розвиток дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) та додаткового напрямку “Джура-Прикордонник”.

Для учасників форуму з культурно-етнографічною програмою виступили Заслужений артист України Тарас Компаніченко та представники музичного колективу стародавньої української музики “Хорея Козацька”. Валерій Гладунець провів майстер-класи з традиційних українських народних танців.

    Кілійський район на форумі представляла Юріна Марина Костянтинівна, педагог-організатор Вилківського НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей”.

В липні 2017 року Мостовенко Ю.Д., педагог-організатор, учитель історії , 2 джури -учні – Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Маркова Л.О.) взяли участь у Всеукраїнському вишколі «Джура-Прикордонник» у м.Оршанець Черкаської області.

 

        З метою розвитку творчого потенціалу педагогів, поширення інноваційних досягнень, перспективного педагогічного досвіду Одеським обласним гуманітарним центром позашкільної освіти та виховання в грудні 2016 року був проведений обласний етап Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного  напряму позашкільної освіти.

За підсумками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного  напряму позашкільної освіти нагороджені:

–  дипломом ІІІ ступеня Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання в номінації «Проекти, сценарії масових заходів для учнів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти» за роботу «Районний відкритий екологічний турнір «Що?Де?Коли?», «Брейн-ринг» директор Кілійського районного будинку науково-технічної творчості учнівської молоді Тищенко О.Д.;

–  грамотою Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання за актуальність роботи учитель фізики Лісківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Лупонос Г.М.

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17.01.2017 № 35/04/01-34-02-03 з метою активізації просвітницької роботи з батьками щодо формування їхньої психолого-педагогічної та юридичної компетентності з 01.02.2017 року по 30.04.2017 року в режимі он-лайн проводився Всеукраїнський фестиваль-огляд кращого досвіду з організації просвіти  батьків вихованців дошкільних навчальних закладів «Джерело батьківських знань», у якому взяла участь Свірідова О.С., вихователь дошкільного навчального закладу ясел-садка «Ромашка» м. Кілії.

 

          Переможцем у ІІ(обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017» у номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу» стала бібліотекар Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – ліцей»

Загрійчук М.В.

 

         За підсумками обласного огляду-конкурсу на кращу організацію спортивної роботи  серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивно-оздоровчих центрів та   відділень з видів спорту дитячо-юнацьких спортивних шкіл за 2016 рік:

Кілійська ДЮСШ (директор Скалецький В.І.) посіла ІУ місце серед ДЮСШ районів – І група;

Вилківська ДЮСШ (директор Голубова М.Ф.) посіла ІУ місце серед ДЮСШ районів – ІІ група.

      Нагороджені дипломом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації відділення з видів спорту:

Кілійська ДЮСШ (директор Скалецький В.І.) – ІІІ місце (відділення баскетболу);

–  ІІІ місце (відділення боротьби вільної);

Вилківська ДЮСШ (директор Голубова М.Ф.) – І місце (відділення веслування на байдарках і каное).

 

Важливим показником результативності  науково-методичної роботи є динаміка позитивних змін у мотивах навчальної діяльності в системі науково-методичної роботи:

– на сьогодні майже всі вчителі вищої  кваліфікаційної категорії, «учителі-методисти», «старші учителі» задіяні у науково-методичній роботі на рівні району: є керівниками районних методоб”єднань, ШППД, ШМВ, проблемних семінарів, творчих груп, консультпунктів;

– у дошкільних,  загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах району  педагоги здійснюють самоосвітню діяльність, усвідомлюючи, що це  найефективніший шлях до самовдосконалення.

Іншим важливим критерієм результативності науково-методичної роботи є позитивні тенденції у стані викладання навчальних  предметів, результатах  навчальної діяльності учнів.

Сьогодні в системі освіти району працює майже 1600 працівників, з них 775 педагогів.  Серед педпрацівників навчальних закладів району 411 (53%) мають вищу  та першу кваліфікаційні категорії, забезпечують високий рівень навчально-виховного процесу відповідно до освітньо-кваліфікаційних вимог сучасності.

Педагогічне звання «старший учитель» мають  73 вчителя, «учитель-методист» – 61, «практичний психолог-методист» – 1.  Нагороджено Почесною грамотою Департаменту освіти і науки облдержадміністрації  193 педагогів, подякою, грамотою МОН України – 76, нагрудними знаками МОН України – 57, 46 педпрацівників навчальних закладів є лауреатами щорічної премії голови райдержадміністрації “За ініціативу, творчість та педагогічний пошук”, яка була започаткована у 2005 році.

Маючи високий професійний рівень, педагоги працюють над реалізацією питань: підвищення мотивації до навчально-пізнавальної діяльності у всіх учнів, вирішення проблем навчання, розвитку й виховання учнів, які мають високу мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності, створення умов для забезпечення їх індивідуальних освітніх потреб.

Помітна тенденція до підвищення рівня навчальних досягнень учнів, збільшується творчий потенціал дітей і мотивація навчання.

 

          2016/2017 навчальний рік відзначено досягненнями та перемогами школярів, вихованців навчальних закладах району в різноманітних заходах, конкурсах.

 

З метою активізації творчого потенціалу дітей, виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей  дошкільного віку, був проведений районний конкурс «Сузір’я талановитих дошкільнят», у якому взяли участь 135 вихованців – «маленьких артистів»- віком від 4 до 6 років із 13 дошкільних навчальних закладів району:

– ДНЗ «Дельфін» м. Кілії (завідувач Баларьова С.В.);

– ДНЗ № 2 «Джерельце» м. Вилкового (завідувач Чернега Л.І.);

– ДНЗ «Сонечко» с. Дмитрівки (завідувач Гаврилюк Г.П.);

– ДНЗ № 1 «Золота рибка» м. Вилкового (завідувач Оглобліна Т.В.);

– ДНЗ «Зірочка» с. Ліски ( завідувач Мотинга С.Г.);

– ДНЗ «Колосок» с. Приморського (завідувач Чеботарьова У.Д.);

– ДНЗ «Берізка» с. Фурманівки (завідувач Сирбу С.М.);

– ДНЗ «Сонечко» м. Кілії ( завідувач  Кутас О.К.);

– ДНЗ «Берізка» м. Кілії (завідувач Кирнова Л.П.);

– ДНЗ «Ромашка» м. Кілії (в.о. завідувача Самсоннікова О.К.);

– ДНЗ «Пролісок» с. Старі Трояни (завідувач Колісниченко М.І.);

– Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» (директор Константинова Л.В.);

– Василівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» (директор Сілакова О.В.).

На конкурс  було представлено 58 номерів художньої самодіяльності в різних номінаціях: «Декламування віршів», «Солісти-вокалісти», «Вокальні ансамблі», «Хореографія», «Інсценування».

На підставі  протоколу оцінювання журі ІІ етапу Конкурсу лауреатами визнані 117 вихованців, дипломантами – 18 вихованців, які нагороджені Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації.

 

Для виявлення обдарованих дітей та заохочення їх інтелектуальної творчості проведено районний  етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад з навчальних предметів, у якому взяли участь 404 учня ЗНЗ, переможців – 131, районний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН, у якому взяли участь  38 учнів ЗНЗ, переможців – 31, організаційну роботу по залученню учнів до участі в інтелектуальних змаганнях  з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл Одеської області в 2016 році, різноманітних інтелектуальних конкурсах.

За підсумками районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (наказ відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації від 02.01.2018р. № 02) призові місця серед загальноосвітніх  навчальних закладів району розподілились наступним чином:

              І місце – Кілійська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Онищенко Д.І.);

– Кілійський  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.);

ІІ місце – Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» (директор Іваненко В.І.);

ІІІ місце –  Вилківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Іванова П.І.)

 

 

За підсумками районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (наказ відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації від 14.01.2017р. № 05) призові місця серед загальноосвітніх  навчальних закладів району розподілились наступним чином:

              – серед міських загальноосвітніх навчальних закладів:

І місце – Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» (директор Іваненко В.І.);

ІІ місце – Кілійська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Онищенко Д.І.);

Кілійський  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей» (директор Татару В.А.);

ІІІ місце  – Кілійський  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.);

 

– серед сільських загальноосвітніх навчальних закладів:

                І місце _______________

ІІ місце – Приморська ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Євтюхова А.Я.);

ІІІ місце –  Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Маркова Л.О.);

–  Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Шустова І.Б.);

–  Десантненська ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Моренко О.М.).

 

          За підсумками :     

–  ІІІ (обласного) етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів   переможцями стали 4 учня загальноосвітніх навчальних закладів району:

Сітніков Артем, учень 11 класу Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» (директор Іваненко В.І.) – з  англійської мови (ІІІ місце), учитель Кожемякіна В.І.;

– Соломаха Ауріка, учениця 8 класу Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Онищенко Д.І.) – з історії (ІІІ місце), учитель Дєткова С.О.;

          –  Горохов Іван, учень 8 класу Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г.) – з біології (ІІІ місце), учитель Зеленченко Є.М.;

Тарасов Владислав, учень 9 класу Приморської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор

Євтюхова А.Я.) – з  біології (ІІІ місце), учитель Комарова Н.П.

.

У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України взяли участь учні-переможці І (районного) етапу конкурсу-захисту:

секція «Історичне краєзнавство»:

– Карбунян Анастасія, учениця 11 класу Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, керівник роботи Дєткова С.О., учитель історії та правознавства;

–  Козьма Микола, учень 9 класу Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст. , вихованець гуртка «Фольклор та етнографія народу України» Кілійського районного будинку науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник роботи Мірчева Ю.В., керівник гуртка, учитель історії;

секція «Психологія»:

–  Яценко Маргарита, учениця 10 класу Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей», керівник роботи Машлевська Л.Г.,  практичний психолог;

секція «Право»:

– Анісімова Олександра, учениця 10 класу Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей», керівник роботи Симоненко С.В., учитель історії та правознавства;

секція «Зарубіжна література»:

 • Голощак Станіслав, учень 10 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, керівник

роботи Руденко Г.І., учитель зарубіжної літератури;

            секція «Аграрні науки»:

–  Заболотний Андрій, учень 11 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, керівник роботи Семененко П.І., учитель біології;

секція «Хімія»;

 • Садова Іванна, учениця 10 класу Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, керівник роботи

Вігер І.О., учитель хімії;

секція «Мистецтвознавство»:

 • Кравченко Віталіна, учениця 10 класу Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей»,

керівник роботи Маляренко Т.І., учитель музичного мистецтва.

 

На підставі протоколів журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук  визнана переможцем та нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

         за ІІ місце в секції «Мистецтвознавство» – Кравченко Віталіна, учениця

10 класу Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей», керівник роботи Маляренко Т.І., учитель музичного мистецтва.

 

За підсумками районного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН слід відзначити цілеспрямовану, ефективну роботу адміністрації,  педагогів ЗНЗ району в 2016/2017 навчальному році по залученню старшокласників до дослідно-експериментальної роботи, з підготовки їх до участі у районному, обласному етапах конкурсу-захисту:

–     Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Онищенко Д.І.),

 • Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей» (директор Татару В.А.),
 • Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г.),
 • Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Голубенко В.М.),
 • Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Шустова І.Б.),
 • Кілійського районного будинку науково-технічної творчості учнівської

молоді (директор Тищенко О.Д.)

 

З 01 по 03 листопада 2016 року у м. Києві відбувся очний, фінальний етап Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи»,  в якому взяв участь Заболотний Андрій, учень 11 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1(директор Голубенко В.М., керівник роботи Семененко П.І., учитель біології). У заочному етапі брала участь Стариш Ольга, учениця 9 класу Кілійської ЗОШ І-ІІ ст.  № 6 (директор Владиченко К.А., керівник роботи Швайка З.І., учитель біології).

Заболотний Андрій презентував науково-дослідницький проект у номінації «Біологічні науки» (секція  «Ботаніка») за темою «Морфобіологічні особливості рослин м’якої пшениці та її видів – співродичів» і посів ІІІ місце, нагороджений Дипломом Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та пам’ятним подарунком.

 

27, 28 жовтня 2016 року Одеським обласним гуманітарним центром позашкільної освіти та виховання був проведений обласний збір  лідерів учнівського самоврядування позашкільних навчальних закладів. Делегацію від Кілійського району представили вихованці гуртка «Основи учнівського самоврядування» Кілійського районного будинку дитячої та юнацької творчості, учениці 11 класу Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» Назаренко Марія, Максименко Яна разом з керівником гуртка Вишняковою Л.О. (директор Кілійського районного будинку дитячої та юнацької творчості), яка є координатором учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів району.

Максименко Я. та Назаренко М. отримали сертифікат учасника обласного збору  лідерів учнівського самоврядування позашкільних навчальних закладів, який свідчить, що вони пройшли тренінгові навчання «Я-лідер і моя команда».

Вишняковій Л.О.  складена подяка Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання за ефективну роботу щодо виховання лідерських якостей, формування соціальної та громадянської позиції у вихованців позашкільних навчальних закладів.

 

10.11.2016 року Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання спільно з Одеським державним екологічним університетом провів збір Дитячого екологічного парламенту. Кілійський район представляли вихованці гуртка «Юні екологи» Кілійського районного будинку науково-технічної творчості учнівської молоді (директор Тищенко О.Д.), учні Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Шустова І.Б.): Голощак Станіслав (10 клас), Репецький Давід (9 клас), Руденко Олег (9 клас), керівник гуртка Аністратенко О. Д., учитель географії Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2.

Вихованці гуртка «Юні екологи» презентували роботу гуртка за темою «Вивчення проблем Чорного моря, оприлюднення їх серед вихованців гуртка, учнів школи, мешканців села та району. Проведення практичної дослідницької роботи по польовому визначнику «Екологічні вартові Чорного моря».

За презентаційні навички, лаконічність,  чіткість виступу вихованці та керівник  гуртка «Юні екологи» Аністратенко О.Д. нагороджені грамотою Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Голощак С., Репецький Д., Руденко О. отримали сертифікат учасника тренінга.

 

       У вересні 2017 року в м. Києві відбувся фінальний етап Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів, в якому взяла участь Лянка Тетяна, учениця 7 класу Фурманівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Дибченко Н.В., керівник роботи Кічук В.О., учитель біології).

На підставі рішення журі Лянка Тетяна посіла ІУ місце та нагороджена Почесною грамотою Держенергоефективності за вагомі досягнення у дослідницькій діяльності з питань впровадження  відновлювальних джерел енергії в регіонах України та Дипломом Національної академії наук України учасника Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів у номінації «Альтернативна енергетика». 

 

        11-13 жовтня 2016р. на базі Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання відбулася обласна виставка досягнень юних натуралістів «Щедрість рідної землі» за напрямами:

 1. «Практична природоохоронна робота».
 2. «Продуктивна праця і дослідно-експериментальна робота учнів».
 3. «Обласні етапи всеукраїнських та міжнародних науково-освітніх проектів, конкурсів та конференцій».
 4. «Практичні навички роботи з природним матеріалом, володіння народними ремеслами».
 5. «Робота куточка чи музею хліба».
 6. «Реабілітаційно-оздоровча робота з учнівською молоддю».
 7. «Інноваційна діяльність та передовий досвід».
 8. «Обласні етапи Всеукраїнських біологічних науково-освітніх проектів».

           У підготовці експозиції Кілійського району  взяли участь 11 загальноосвітніх та 1  позашкільний навчальні заклади:

 1. Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Шустова І.Б.).
 2. Лісківська ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Лупонос Г.М.).
 3. Кілійська ЗОШ І-ІІ ст. № 6 ( директор Владиченко К.А.).
 4. Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ст. ( директор Боєва В.Г.).
 5. Вилківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Іванова П.І.).
 6. Приозерненська ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Чорнобай М.Д.).
 7. Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.).
 8. Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Маркова Л.О.).
 9. Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ( директор Голубенко В.М.).
 10. Фурманівська ЗОШ І-ІІІ ст. ( директор Дибченко Н.В.).
 11. Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей» (директор Татару В.А.).

12.Кілійський районний будинок науково-технічної творчості учнівської молоді (директор Тищенко О.Д.).

За підсумками роботи журі Кілійський район посів ІІІ місце та нагороджений Дипломом ІІІ ступеня Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання.

За перемогу в номінації «Практичні навички роботи з природним матеріалом, володіння народними ремеслами» Тітаренко Калина, учениця 11 класу Лісківської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник роботи Малая О.А.) нагороджена Грамотою Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання.     

 

З метою зацікавити молоде покоління вивчати історичну та духову спадщину свого народу у грудні місяці 2016 року проходив ІІ (регіональний) тур Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»,  для участі в якій були направлені 14 робіт із 8-ми загальноосвітніх та одного позашкільного навчальних закладів:

 • Приозерненської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Чорнобай М.Д.),
 • Кілійської ЗОШ І-ІІ ст. № 6 (директор Владиченко К.А.),
 • Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст. ( директор Карайван Н.В.),
 • Мирнівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Масленікова Л.Б.),
 • Приморської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Євтюхова А.Я.),
 • Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.),
 • Трудівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Трохимчук А.М.),
 • Фурманівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Дибченко Н.В.),
 • Кілійського районного будинку науково-технічної творчості учнівської

молоді (директор Тищенко О.Д.)

з таких напрямів:

– «З попелу забуття» – 2 роботи,

– «Із батьківської криниці» – 3 роботи,

– «Духовна спадщина мого народу» – 6 робіт,

– «Географія рідного краю» – 3 роботи.

            Визнана переможцем та нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки облдержадміністрації за ІІІ місце за напрямом «З попелу забуття» Кіструй Галина, учениця 11 класу Приозерненської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник роботи Бєжан В.А., учитель історії.).

           Визнані призерами та нагороджені грамотою Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання за напрямами:

 «Духовна спадщина мого народу»:

– Нєдєльчев Євген, учень 7 класу Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» (керівник роботи Орищак О.О., учитель правознавства);

«Із батьківської криниці»:

– Стариш Ірина, учениця 9 класу Кілійської ЗОШ І-ІІ ст. № 6 (керівник роботи Пілат Л.О., учитель української мови та літератури).

За активну краєзнавчо-дослідницьку  роботу з вивчення історії рідного краю нагороджені грамотою Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання за напрямами:

«Духовна спадщина мого народу»:

– Карайван Христина, учениця 10 класу Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник роботи Нікольчева Т.М., учитель історії);

– колектив учнів 10-го класу Трудівської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник роботи

Коломієць Г.О., учитель географії);

– Чебан Ганна, учениця 8 класу Фурманівської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник роботи

Кірон П.М., учитель географії);

–  Дарчук Дмитро, учень 11 класу Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, вихованець гуртка «Фольклор та етнографія народу України» Кілійського районного будинку науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник гуртка Дарчук О.В., учитель історії Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1);

«З попелу забуття»:

– Назаров Валерій, учень 10 класу Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, вихованець гуртка «Фольклор та етнографія народу України» Кілійського районного будинку науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник гуртка Дарчук О.В., учитель історії Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1);

«Із батьківської криниці»:

–  Попова Анастасія, учениця 7 класу Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник роботи Мусафір Н.М., учитель гагаузької мови);

–  Бабенко Катерина, учениця 8 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, вихованець гуртка «Фольклор та етнографія народу України» Кілійського районного будинку науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник гуртка Сватаненко Л.С., учитель зарубіжної літератури Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2);

«Географія рідного краю»:

–  Комарова Тетяна, учениця 11 класу Приморської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник роботи Комарова Н.П., учитель географії);

– Корнієнко Валерія, учениця 10 класу Кілійського  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.

№ 3 – ліцей» (керівник роботи Поросич І.В., учитель історії);

– Носов Ярослав, учень 8 класу Мирнівської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник роботи Масленікова Л.Б., учитель географії).

 

 

З метою виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня культури в Україні з грудня 2016 року по 15 січня 2017 року був проведений  ІІ (районний) етап ХУІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості (далі – конкурс учнівської творчості) «Об’єднаймося ж, брати мої», який був присвячений 100-річчю утворення Української Центральної ради та проголошення Української Народної Республіки за темою «Вітчизна – це не хтось і десь, Я – теж Вітчизна» (І. Світличний) у номінаціях: «Література» та «Історія України і державотворення».

Для участі у ІІ (районному) етапі ХУІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації «Література» були надані роботи 7 учнів з 6-ти ЗНЗ району

(5 прозових творів та 2 – поетичних):

 • Приморська ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Євтюхова А.Я.),
 • Кілійська ЗОШ І-ІІ ст. № 6 (директор Владиченко К.А.),
 • Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Шустова І.Б.),
 • Старотроянівська ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Карайван Н.В.),
 • Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.),
 • Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Голубенко В.М.) (2 роботи).

Відповідно до наказу відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації від 23.01.2017 року № 25 «Про підсумки проведення ІІ (районного) етапу ХУІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» визнані переможцями ІІ (районного) етапу ХУІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості та нагороджені Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації:

у номінації «Література»:

– проза:

– Кирсанова Ганна, учениця 9 класу Приморської ЗОШ І-ІІІ ст. (учитель української мови та літератури Євтюхова А.Я.);

– Стариш Ольга, учениця 9 класу Кілійської ЗОШ І-ІІ ст. № 6. (учитель української мови та літератури Владиченко К.А.);

– Муту Аміна, учениця 10 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (учитель української мови та літератури Слободянюк С.В.);

– Ногай Вікторія, учениця 9 класу Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3- ліцей» (учитель української мови та літератури Штегеран І.П.);

– Решетнік Михайло, учень 8 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (учитель української мови та літератури Решетнік Г.Д.);

–  поезія:

– Чернявський Олексій, учень 9 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (учитель української мови та літератури Остапенко Г.В.);

– Мусафир Сергій, учень 5 класу Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст. (соціальний педагог

Мусафир Л.І.);

у номінації «Історія України та державотворення»:

– Репецький Давид, учень 9-А класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (учитель історії Шкуропат О.І.);

– Зверєва Юлія, учениця 8-В класу Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.

№ 3- ліцей» (учитель правознавства Орищак О.О.).

Роботи переможців районного етапу конкурсу учнівської творчості були направлені для участі в обласному етапі ХУІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості.

 

У приміщенні актової зали Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1–ліцей» (директор Татару В.А.) відбувся районний відкритий екологічний турнір «Що?Де?Коли?, «Брейн-ринг», в якому взяли  участь  команди учнів з 11 загальноосвітніх навчальних закладів району.

Згідно з Умовами проведення районного відкритого екологічного турніру «Що?Де?Коли?, «Брейн-ринг» спочатку проводилась гра «Що?Де?Коли?». Кожна команда за певний час відповіла письмово на 20 питань. Задача команд – дати правильну відповідь на поставлені питання. За кожну правильну  відповідь команда одержує один бал.

       Після підведення підсумків гри «Що?Де?Коли?» журі екологічного турніру визначило 4 команди – учасниці гри «Брейн-ринг» за більшою кількістю балів:

–    Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 «Пролісок»;

                         –    Приморської ЗОШ  І-ІІІ ст. «Озонова діра»;

–    Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1«Юні екологи»;

–    Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. №  2 «Ботаніки».

Гра «Брейн-ринг» складалась з двох боїв,  у кожному було запропоновано по 5 питань. Капітан кожної  команди вибирає свій варіант питань. Командам учнів надавалась 1 хвилина на обговорення. У випадку неправильної відповіді інша команда мала право відповісти і одержати додатковий бал.

       Після двох боїв  гри  «Брейн-ринг»  команда «Ботаніки» Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Онищенко Д.І., керівник команди Вігер І.О., учитель хімії) визнана переможцем районного відкритого екологічного турніру «Що?Де?Коли?,  «Брейн-ринг», нагороджена Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації та перехідним призом-символом «Сова».

             Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації нагороджено:

       ІІ місце – команду  «Юні екологи» Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Голубенко В.М., керівник команди Семененко П.І., учитель біології);

ІІІ місце – команду «Озонова діра» Приморської ЗОШ  І-ІІІ ст. (директор

Євтюхова А.Я., керівник команди Комарова Н.П., учитель біології);

 • команду «Пролісок»Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор

Шустова І.Б., керівник команди Пилипенко Л.П., учитель біології);

          за участь у районному відкритому екологічному турнірі «Що?Де?Коли?», «Брейн-ринг» команди учнів  загальноосвітніх навчальних закладів  району:

              – «Дельта» Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Іванова П.І.);

«Зелена планета» Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1– ліцей» (директор

Татару В.А.);

«Ароморфоз» Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3– ліцей» (директор

Сорока Н.М.);

              – «Веселка» Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія» (директор

Іваненко В.І.);

– «Пролісок» Лісківської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Лупонос Г.М.);

              – «Едельвейс» Приозерненської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Чорнобай М.Д.);

– «Ерудит» Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Карайван Н.В.).

 

З метою поглиблення знань учнів з  історії рідного краю, розвитку інтересу старшокласників до історії Кілійщини та історико-краєзнавчої роботи, виховання у школярів бережливого ставлення до історико-культурної спадщини,  активізації освітньої роботи загальноосвітніх навчальних закладів з національно – патріотичного виховання у квітні  2017 року у приміщенні актової зали Кілійського  НВК «ЗОШ І-ІІІст. – гімназія» (директор Іваненко В.І.) відбувся  ІІ етап районного  історико – краєзнавчого конкурсу серед учнів 8-11класів загальноосвітніх навчальних закладів «Кілійщина: славетні  сторінки історії» (далі – Конкурс).  Конкурс  проводився  в ІІ етапи:

– І етап – заочний  – з 1листопада 2016 року до 15 лютого 2017 року.

На І етап Конкурсу 25 учнів із 12 загальноосвітніх навчальних закладів, НВК району  представили свої роботи :

– Вилківський НВК «ЗОШ І-ІІІст.-ліцей» – 1робота;

– Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІст. №3- ліцей» – 2 роботи;

– Дмитрівська ЗОШ І-ІІІст. – 1 робота;

– Мирнівська ЗОШ І-ІІІст. – 1 робота;

– Новоселівська ЗОШ І-ІІІст. – 1 робота;

– Приморська ЗОШ І-ІІІст. – 3 роботи;

– Приозерненська ЗОШ І-ІІІст. – 1 робота;

– Старотроянівська ЗОШ І-ІІІст. – 1 робота;

– Шевченківська ЗОШ І-ІІІст. №1 – 2 роботи;

– Шевченківська ЗОШ І-ІІІст. №2 – 10 робіт;

– Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІст. – дитячий садок» – 1 робота;

– Кілійська ЗОШ І-ІІст. №6 – 1 робота.

    У ІІ (очному)  етапі Конкурсу взяли участь 5 команд загальноосвітніх навчальних закладів, НВК, учні яких посіли призові  місця:

–  «Джерело»  Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІст. №3 – ліцей», капітан команди Манакова Ірина, учениця 10-А класу, керівник команди  Поросич  І.В., учитель історії;

–   «Пошук»  Приозерненської ЗОШ І-ІІІст., капітан команди  Григореску Петро, учень 11 класу, керівник команди Бєжан В.А., учитель історії;

– « Мудрі  ліповани»  Приморської  ЗОШ І-ІІІст., капітан команди  Кирсанова Ганна, учениця 9 класу, керівник команди Комендантова  Ю.А., учитель історії ;

–  « Буджак »  Старотроянівської  ЗОШ І-ІІІст., капітан команди  Демир  Дарина, учениця 11 класу, керівник команди Мірчева Ю. В., учитель історії;

« Мойсей »  Шевченківської  ЗОШ І-ІІІст.№1, капітан команди  Остапенко Алла, учениця 9 класу, керівник команди Чернявська  Н.М., учитель історії.

Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації нагороджені:

–  за  участь у  І етапі районного  історико – краєзнавчого  конкурсу   серед учнів 8-11  класів загальноосвітніх навчальних закладів «Кілійщина: славетні сторінки історії»:

 • Херсоненко Вікторія, учениця 11 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2,   за роботу «Ваш світлий подвиг незабутній», керівник Шкуропат О. І..  Робота оцінена журі в  162 бали;
 • Стариш Ольга, учениця 9 класу Кілійської ЗОШ І-ІІст. №6, за роботу «Бельницький Олександр Амвросійович», керівник Білий А. П.. Робота оцінена журі в  166 балів;

–   за  ІІІ місце  у  І етапі районного  історико – краєзнавчого  конкурсу  серед учнів 8-11  класів загальноосвітніх навчальних закладів «Кілійщина: славетні сторінки історії»:

 • Парван Євген, учень  8 класу Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу «Відомі письменники нашого краю», керівник Болокан Л.І.. Робота оцінена журі в   167 балів;
 • Решетнік Марина, учениця 10 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1,  за роботу «Талант керівника М.А.Музики», керівник Чернявська Н. М..  Робота оцінена журі в   169 балів;
 • Демир Дарина, учениця 11 класу Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу «Біографічний нарис гагаузької поетеси Зіни Іванової», керівник

Мірчева Ю.В.. Робота оцінена журі в   169 балів;

– за  ІІ місце  у  І етапі районного  історико – краєзнавчого  конкурсу  серед учнів 8-11  класів загальноосвітніх навчальних закладів «Кілійщина: славетні сторінки історії»:

 • Григореску Петро, учень 11 класу Приозерненської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу  «Він мав талант бути хранителем часу», керівник Бєжан В.А.. Робота оцінена журі в  177 балів;

 

 

 • Манакова Ірина, учениця 10 класу Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.№3 – ліцей», за роботу «Вклад в розвиток Кілійського району Присеченка О.П.», керівник

Поросич І. В..  Робота оцінена журі в  186 балів;

–              за  І місце  у  І етапі районного  історико – краєзнавчого  конкурсу   серед учнів 8-11  класів загальноосвітніх навчальних закладів «Кілійщина: славетні сторінки історії»:

 • Комарова Тетяна, учениця 11 класу Приморської  ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу  «Видатні люди нашого села», керівник Комендантова Ю. А.. Робота оцінена журі в  195 балів;

–  за ІІІ місце  у  ІІ етапі районного  історико – краєзнавчого  конкурсу  серед учнів 8-11  класів загальноосвітніх навчальних закладів «Кілійщина: славетні сторінки історії» команди:

–  «Мойсей»  Шевченківської ЗОШ І-ІІІст. №1(директор Голубенко В.М., керівник команди – учитель історії Чернявська Н.М.);

–  «Мудрі ліповани» Приморської ЗОШ І-ІІІст. (директор Євтюхова А.Я., керівник команди – учитель історії Комендантова Ю.А.);

за ІІ місце  у  ІІ етапі районного  історико – краєзнавчого  конкурсу  серед учнів 8-11  класів загальноосвітніх навчальних закладів «Кілійщина: славетні сторінки історії»:

–  «Буджак» Старотроянівської ЗОШ І-ІІІст. (директор Карайван Н.В., керівник команди  – учитель історії Мірчева Ю.В.);

–  «Пошук» Приозерненської ЗОШ І-ІІІст. (директор Чорнобай М.Д., керівник команди  – учитель історії Бєжан В.А.);

за  І місце  у  ІІ етапі районного  історико – краєзнавчого  конкурсу  серед учнів 8-11  класів загальноосвітніх навчальних закладів «Кілійщина: славетні сторінки історії»:

«Джерело» Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІст. №3-ліцей» (директор Сорока Н.М., керівник  команди – учитель  історії Поросич І.В.).

 

У складі делегації учнів від Одеської області Заболотний Андрій, учень 11 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Голубенко В.М., керівник роботи

Семененко П.І., учитель біології), з 30.01.2017р. по 04.02.2017р.  брав участь  у ІІ (очному) етапі Всеукраїнського конкурсу «Інтел Еко – Україна  2017» (Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді,   м. Київ).

Учень презентував науково-дослідницький проект у категорії «Біологія» за темою «Морфобіологічні особливості рослин м’якої пшениці та її видів – співродичів». На підставі рішення журі Всеукраїнського науково-технічного конкурсу «Інтел Еко – Україна  2017» Заболотний А. посів ІУ призове місце та нагороджений дипломом Національного еколого-натуралістичного  центру  учнівської молоді Міністерства освіти і науки України і отримав сертифікат учасника Всеукраїнського науково-технічного конкурсу «Інтел Еко – Україна  2017»  у категорії «Біологія».

 

 За підсумками обласної природоохоронної акції «Ялинка» (етапів Всеукраїнських конкурсів «Новорічна композиція» та «Український сувенір») грамотою Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання за перемогу нагороджені:

–  колектив гуртка «Радість творчості» Вилківського будинку дитячої та юнацької творчості (директор Ізотова Н.І., керівник гуртка Касько Т.М.);

–  вихованець гуртка «Бісероплетіння» Кілійського районного будинку дитячої та юнацької творчості (директор Вишнякова Л.О., керівник Ілуца Г.М.), учениця 6 класу Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей» Ногай Катерина.

 

          За підсумками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії» дипломом Одеського  обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання (старша вікова категорія) нагороджено:

          у номінації «Література та журналістика»:

за ІІІ місце:

– Янчук Яну, ученицю 9 класу Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей» (директор Татару В.А., керівник роботи Паніна С.А., учитель російської мови та літератури);

у номінації «Образотворче мистецтво»» (старша вікова  категорія):

         за  ІІ  місце:

– Кирсанову Ганну, ученицю 9 класу Приморської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Кілійського районного будинку дитячої та юнацької творчості (директор Вишнякова Л.О., керівник гуртка Кузьмина О.М.);

      (молодша вікова група):

– Ніколенко Олександру, ученицю 3 класу Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей», вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Кілійського районного будинку дитячої та юнацької творчості (директор Вишнякова Л.О., керівник гуртка

Кузьмина О.М.);

– Новікова Олександра, учня 3 класу  Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»

( директор Константинова Л.В., керівник роботи Новікова Л.Д., педагог-організатор).

           За активну участь грамотою Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання нагороджена Давиденко Катерина, учениця 8 класу Лісківської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник роботи Лупонос Г.М., учитель фізики.

 

За підсумками обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» нагороджені дипломом Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання учні загальноосвітніх навчальних закладів району:

            дипломом І ступеня

       у номінації «Кращий слайд-фільм»:

– Касьяненко Юрій, учень 11 класу Приморської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник роботи Антоненко І.О., учитель математики;

дипломом ІІ ступеня

         у номінації «Кращий слайд-фільм»:

– колектив учнів 8 класу Лісківської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник роботи

Лупонос Г.М., учитель фізики;

– Кудрявцева Маргарита, учениця 11 класу Приморської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник роботи Антоненко І.О., учитель математики;

         дипломом ІІІ ступеня

         у номінації «Кращий відеоролик»:

– Назаров Іван, учень 7 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, керівник роботи Тувіченко В.К., учитель інформатики;

–  Руський Петро, учень 11 класу Приморської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник роботи Антоненко І.О., учитель математики.

За художню виразність та власну неповторність представленої роботи на обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» грамотою Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання нагороджена Масленнікова Валентина, учениця 11 класу Приморської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник роботи Антоненко І.О., учитель математики.

 

 

 

За підсумками обласного фестивалю інформаційних учнівських проектів 

з літератури «Что в имени тебе моем?…» переможцями стали учні загальноосвітніх навчальних закладів  району:

 • у номінації «Мультимедійна презентація у жанрі віртуальної екскурсії»:

–   Владиченко Ірина, учениця 7 класу Кілійської ЗОШ І-ІІ ст. № 6, керівник – учитель російської  мови та зарубіжної літератури Гросу І.С.;

–  Стариш Ольга, учениця 9 класу Кілійської ЗОШ І-ІІ ст. № 6, керівник – учитель російської  мови та зарубіжної літератури Гросу І.С.;

–    Карбунян Анастасія, учениця 11 класу Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, керівник – учитель російської мови та літератури Полякова О.П.;

–     Корнєєва Ольга, Чернокунець Марія, учениці 7 класу Кілійського НВК

«ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія», керівник – учитель російської мови та зарубіжної літератури Головченко Н.Є.;

–    Шкуропат Сергій, учень 10 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, керівник –

учитель російської мови Мінчева Д.І.;

–   Папук Катерина, учениця 8 класу Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, керівник – учитель російської мови та літератури Малицька О.І.;

 

 • у номінації « Фотоколаж»:

–   Куліковський  Іван, учень 9 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 , керівник – учитель зарубіжної літератури Скляренко Л.І..

 

         За підсумками обласного фестивалю учнівської літературної  творчості «Летять журавлі» переможцями стали учні загальноосвітніх навчальних закладів, НВК району:

– у номінації «Авторська проза»:

ІІ місце – Коваленко Наталя, учениця 11 класу Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, керівник – учитель російської мови та літератури Полякова О.П.;

ІІІ місце – Фарбатюк Дарина, учениця 6 класу Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, керівник – учитель російської мови та літератури Полякова О.П.;

        ІІІ місце    –  Карбунян Анастасія, учениця 11 класу Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, керівник роботи  – учитель  російської мови та літератури Полякова О.П.;

ІІІ місце      –  Мерзликіна Ірина, учениця 9 класу Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2,

керівник роботи  –  учитель  української мови та літератури Вазанова Н.Б.;

  ІІІ місце      – Соломаха Ауріка, учениця 8 класу Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2,

керівник роботи – учитель російської мови та літератури Малицька О.І.;

ІІІ місце      –  Стариш Ольга, учениця 9 класу Кілійської ЗОШ І-ІІ ст. № 6, керівник – учитель російської  мови та зарубіжної літератури Гросу І.С.;

 

 – у номінації Авторська балада»:

ІІІ місце    –   Вашковська Марія, учениця 10 класу Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.

№ 1 – ліцей», керівник роботи – учитель російської мови та літератури Паніна С.А..

 

У  Міжнародному математичному конкурсі – грі “Кенгуру”  взяли участь учні   22  ЗНЗ, всього – 1006. З них 121 учнів показали результати на високому рівні, 365 учнів – на доброму рівні. Найактивнішими стали учні Новомиколаївського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» (в.о.директора Жигарєва І.Л.), Приморської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Євтюхова А.Я.), Василівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» (директор

Сілакова О.В.), Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Іванова П.І.), Трудівської ЗОШ

І-ІІІ ст. (директор Трохимчук А.М.),  найрезультативнішими учні Мирнівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Масленікова Л.Б.), Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Іванова П.І.), Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г.), Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Голубенко О.В.), Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Шустова І.Б.), Новомиколаївського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» (в.о.директора Жигарєва І.Л.), Кілійської ЗОШ І-ІІ ст. № 6 (директор Владиченко К.А.).

.

З метою популяризації історичних, правових, філософських знань серед учнівської молоді, морально-духовного виховання школярів і формування у них демократичних цінностей, 17.12.2016 було проведено п’ятий  Всеукраїнський учнівський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова» для учнів 3–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

У загальному підсумку в конкурсі взяли участь  388 учнів  з 16  загальноосвітніх навчальних закладів району.  Слід відзначити, що за останні роки спостерігається   тенденція   збільшення кількості учасників  конкурсу.

Найактивнішу участь  у конкурсі взяли  учні  Мирнівської ЗОШ І-ІІІ ст., Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст.,  Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3-ліцей», Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст., Кілійської ЗОШ І-ІІ ст. № 6.

За  результатами перевірки бланків відповідей переможцями стали 276 учнів загальноосвітніх навчальних закладів нашого району, що становить 71%  від загального числа учасників. Із них:

І місце, яке оцінювалося у 90-100 балів, посіли 110 учнів

ІІ місце, яке оцінювалося у 80-89 балів  – 93 учня

ІІІ місце, яке оцінювалося у 70-79 балів  – 73 учня

Кількість учасників, що отримали призові місця,  в розрізі ЗНЗ:

з/п

ЗНЗ Ккількість учасників І місце ІІ місце ІІІ місце Всього

призових

% участі Коеф.
1. Вилківський НВК «ЗОШ

І-ІІІст. – ліцей»

7 1 2 3 5 2% 0,7
2. Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІст. №1-ліцей» 20 3 8 3 14 4% 0,7
3. Кілійська ЗОШ І-ІІІст. №2 9 0 0 2 2 3% 0,2
4. Кілійський НВК «ЗОШ

І-ІІІст.  №3-ліцей»

82 26 13 19 58 15% 0,7
5. Кілійський НВК «ЗОШ

І-ІІІст.-гімназія»

37 3 7 14 24 8% 0,6
6. Дмитрівська ЗОШ І-ІІІст. 53 28 15 6 49 17% 0,9
7. Десантненська ЗОШ І-ІІІст. 11 1 2 2 5 5% 0,5
8. Мирнівська ЗОШ І-ІІІст. 38 5 15 15 35 26% 0,9
9. Лісківська ЗОШ І-ІІІ ст. 19 3 1 0 4 11% 0,2
10. Приморська ЗОШ І-ІІІст. 29 15 8 1 24 18% 0,8
11. Приозерненська ЗОШ І-ІІІст. 12 0 3 0 3 10% 0,2
12. Старотроянівська ЗОШ

І-ІІІст.

20 14 3 1 18 23% 0,9
13. Фурманівська ЗОШ І-ІІІст. 4 0 0 0 0 3% 0,0
14. Шевченківська ЗОШ І-ІІІст. №1 20 0 12 1 13 5% 0,7
15. Шевченківська ЗОШ І-ІІІст. № 2 20 6 3 7 16 8% 0,8
16. Кілійська ЗОШ І-ІІст. №6 7 5 1 0 6 11% 0,9
Всього: 388 110 93 73 276  

 

З метою сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу з 21.11.2016 року по 23.11.2016 року проходив ІІ (районний) етап ХУІІ Міжнародного конкурсу з української мови  імені Петра Яцика (далі – районний етап Конкурсу), у якому взяли участь 136  учнів 3-11 класів з 19 загальноосвітніх навчальних закладів району.

Для участі у ІІ (районному) етапі Конкурсу по  12 робіт надали Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Маркова Л.О.), Шевченківська   ЗОШ І-ІІІ ст.

№ 1 (директор Голубенко В.М.), 10 робіт – Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей» (директор Татару В.А.), по 9 робіт – Кілійська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Онищенко Д.І.),  Десантненська ЗОШ І-ІІІ ст. ( директор Моренко О.М.),  по 8 робіт  – Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Шустова І.Б.), Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» (директор Іваненко В.І.), всі інші  – від 5 до 7 робіт.

На підставі протоколів засідання  журі ІІ (районного) етапу Конкурсу переможцями визнані 71 учень, з них:

І місце – посіли 11 учнів;

ІІ місце – 26 учнів;

ІІІ місце – 34 учня.

Доліновська Ірина, учениця 10 класу Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»

(директор Іваненко В.І., учитель Ніколенко В.П.) та Олейнікова Тетяна, учениця 11 класу Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Іванова П.І., учитель Солопенко Г.Г.) брали участь у ІІІ (обласному) етапі Конкурсу.

 

З метою вшанування творчої спадщини Великого Кобзаря, виявлення творчої обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні з 14.11.2016р. по 16.11.2016р. відбувся ІІ (районний) етап УІІ Міжнародного мовно-літературного  конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка  (далі – Конкурс) .

У ІІ (районному) етапі  брали участь 113 учнів з 20-ти  ЗНЗ району.

Активними учасниками  Конкурсу були учні Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Онищенко Д.І.), Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей» (директор Татару В.А.), Мирнівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Масленікова Л.Б.), Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Голубенко В.М.), Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.), Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Маркова Л.О.), Приморської ЗОШ

І-ІІІ ст. (директор Євтюхова А.Я.).

Учні Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Маркова Л.О.) та Приозерненської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Чернобай М.Д.)  виконували роботи не тільки українською мовою, але й молдовською:

Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 2 роботи;

Приозерненська ЗОШ І-ІІІ ст. – 5 робіт.

Одна робота учениці 5 класу Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.– ліцей» (директор Соловйова А.Г.) Зазнобової Анастасії (учитель російської мови та літератури Касько О.В.) виконана російською мовою. Згідно з Умовами проведення ІІ (районного) етапу Конкурсу роботи можна виконувати мовами національних меншин.

На підставі протоколів засідання журі ІІ (районного) етапу Конкурсу 63 учня визнані переможцями, з них:

І місце посіли 9 учнів;

ІІ місце – 26 учнів;

ІІІ місце – 28 учня.

 

  У ІІІ (обласному) етапі Конкурсу взяли участь Крюкова К., учениця 8 класу та Олейнікова Т., учениця 11 класу Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Іванова П.І., учитель Солопенко Г.Г.).

          Олейнікова  Тетяна посіла ІІІ місце.

 

З метою підвищення рівня еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських колективів, екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 19 листопада 2016 року у приміщенні Одеського Центру дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт» відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Земля-наш спільний дім», в якому взяла участь екологічна агітбригада «Джерело» Кілійської ЗОШ

І-ІІ ст. № 6 (директор Владиченко К.А., учитель біології Швайка З.І., учитель музичного мистецтва Сайфуліна Н.Я., учитель інформатики Білий А.П.).

З 27 районів області агітбригада «Джерело» посіла ІХ місце та нагороджена         грамотою  Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання  за перемогу в номінації «Висвітлення різнопланових аспектів екології».

 

З 16.05. по 18.05.2017 року у м. Києві відбувся очний етап Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму, до участі в якому був запрошений Шульга Данило, учень 8 класу Лісківської ЗОШ І-ІІІ ст., категорія «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія» з роботою «Рівень нітратів у водах господарсько-побутового значення села Ліски Кілійського району Одеської області» (керівник роботи Бондаренко О.М., практичний психолог Лісківської ЗОШ І-ІІІ ст.).

Шульга Данило нагороджений дипломом Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України як фіналіст Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму в категорії «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія».

 

         За підсумками заочного етапу Національного туру Міжнародного конкурсу «Традиції народів України, Болгарії і Молдови щодо раціонального використання, збереження та відновлення біорізноманіття» Гладильников Костянтин, учень 11 класу Вилківського  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г., керівник роботи Зеленченко Є.М., учитель біології), став переможцем (ІІ місце) у номінації «Традиційні форми сталого використання біоресурсів» (вікова категорія учасників – учні 10-11 класів) Національного туру Міжнародного конкурсу та нагороджений Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

   Карайван Катерина, учениця 7 класу Лісківської ЗОШ І-ІІІ ст., стала переможцем обласного етапу заочного Міжнародного конкурсу «Традиції народів України, Болгарії і Молдови щодо раціонального використання, збереження та відновлення біорізноманіття» в номінації «Обряди і свята, повір’я, пов’язані з окремими видами рослин і тварин» з роботою «Магічна сила рослин в ніч на Івана Купала» та нагороджена грамотою Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання (директор Лупонос Г.М., керівник роботи Малая О.А., учитель образотворчого мистецтва).

 

За підсумками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея» визнані переможцями та  нагороджені грамотою Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання:

 • учні Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Голубенко В.М.):

Бабенко Діана (7-А кл.), Бабенко Валентин,  (9-А кл.), Хакімов Богдан (9-Б кл.),керівник роботи Семененко П.І., учитель біології;

 • учениця 9-Б класу Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Іванова П.І.)

Васильєва Катерина, керівник роботи Шаронов В.О., учитель образотворчого мистецтва;

 • вихованці гуртка «Образотворче мистецтво» Кілійського районного будинку

дитячої та юнацької творчості (директор Вишнякова Л.О.): Масленікова Валентина (11 кл., Приморська ЗОШ І-ІІІ ст.), Комендантова Єлизавета, (5 кл., Приморська ЗОШ І-ІІІ ст.), керівник гуртка  Кузьмина О.М..

 

У квітні-травні 2017 року відбувся обласний етап Всеукраїнських виставок-конкурсів: науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість тобі, Україно!», декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» та робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання на базі науково-технічного підрозділу Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, в якому взяли участь вихованці гуртків  Кілійського районного будинку дитячої та юнацької творчості (директор Вишнякова Л.О.) та Кілійського районного будинку науково-технічної творчості учнівської молоді (директор Тищенко О.Д.).

Згідно з наказом Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання від 18 травня 2017 року № 91-ОД «Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнських виставок-конкурсів» у обласному етапі Всеукраїнських виставок-конкурсів декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» Кілійський район посів ІІІ місце, серед вихованців гуртків дипломом Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання нагороджені вихованці гуртка «Столяр» Кілійського районного будинку науково-технічної творчості учнівської молоді (директор Тищенко О.Д.), який працює на базі Приозерненської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник гуртка Миронов А.М.:

І місце:

– Фокша Самуїл, вихованець гуртка «Столяр», учень 7 класу Приозерненської ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Кулаков Руслан, вихованець гуртка «Столяр», учень 9 класу Приозерненської ЗОШ І-ІІІ ст..

ІІ місце:

 • Чобу Олександр, вихованець гуртка «Столяр», учень 11 класу

Приозерненської ЗОШ І-ІІІ ст..

           ІІІ місце:

–   Пожар Вікторія, вихованець  гуртка «Столяр», учениця 5 класу

Приозерненської ЗОШ І-ІІІ ст..

         Робота «Арфа» (художнє різьблення по дереву)  Фокши Самуїла направлена до

м. Києва для участі  у Всеукраїнській виставці-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва.

         За значні досягнення у підготовці  вихованців гуртка, які стали призерами обласних етапів виставок , грамотою Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання нагороджено керівника гуртка Миронова А.М.

 

З 15 квітня по 15 травня 2017 року відбувся обласний (заочний) етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», в якому взяли участь учні Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г.), Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Голубенко В.М.), Кілійського НВК «ЗОШ

І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.), стали переможцями – лауреатами І, ІІ, ІІІ ступенів – та нагороджені відповідним дипломом Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання:

лауреат І ступеня:

          номінація «Літературна творчість»:

 • Четверик Софія, учениця 9 класу Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей»

(директор Соловйова А.Г., керівник Гоцай Л.С., учитель художньої культури);

 

лауреати ІІ ступеня:

номінація «Літературна творчість»:

 • Овсяннікова Анастасія, учениця 9 класу  Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –

ліцей» (директор Соловйова А.Г., керівник Гоцай Л.С., учитель художньої культури);

 • Гоцай Ганна, учениця 11 класу Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей»

(директор Соловйова А.Г., керівник Гоцай Л.С., учитель художньої культури);

 

номінація «Художнє виконавство»:

 • Заболотній Андрій, учень 11 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор

Голубенко В.М., керівник Безп’ятих Н.Є., педагог-організатор);

 

номінація «Театральне мистецтво»:

–    театральний колектив «Дует» Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г., керівник Гоцай Л.С., учитель художньої культури);

 

лауреати ІІІ ступеня:

номінація «Хореографічне мистецтво»:

– колектив «Зірочки» Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор

Соловйова А.Г., керівник Комендантова О.І., учитель фізичної культури);

-Гоцай Ганна,  Волощук Іван, учні 11 класу Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –

ліцей» (директор Соловйова А.Г., керівник Комендантова О.І., учитель фізичної культури);

номінація «Літературна творчість»:

 • агітбригада «Нове покоління» Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей»

(директор Сорока Н.М., керівник Бурцева М.О., учитель російської мови та літератури);

дипломант:

номінація «Художнє виконавство»:

–  вокальний колектив «Мрія» Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г., керівник Волощук Т.І., учитель музичного мистецтва).

 

У ІІ (районному) етапі Всеукраїнського  фестивалю-конкурсу “Молодь обирає здоров’я” взяли участь 15 загальноосвітніх та 1 позашкільний навчальні заклади.

У рамках фестивалю-конкурсу проводились 4 конкурси:

– літературно-музично-спортивних міні-композицій;

– плакатів;

– фотографій, художніх робіт;

– буклетів, журналів.

Визнано переможцями ІІ (районного) етапу  Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» у конкурсах та нагороджено Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації   команди ЗНЗ району (наказ відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації від 24.02.2017 року

№ 94) :

– літературно-музично-спортивних міні – композицій:

      І місце  – команда «Десант» Десантненської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Моренко О.М.);

     ІІ місце – команда «Нове покоління» Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей»

(директор Сорока Н.М.);

– команда «Здорове покоління» Приморської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор

Євтюхова А.Я.);

ІІІ місце – команда «Майбутнє України» Кілійської ЗОШ І-ІІ ст. № 6

(директор Владиченко К.А.);

– команда «Імпульс» Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор  Маркова Л.О.);

– команда «36,6» Новомиколаївського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»

(в.о.директора Жигарєва І.Л.);

 – плакатів:

І місце  – команда «Нове покоління» Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей»

(директор Сорока Н.М.);

– команда «Вечірній  спортзал» Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»

(директор Іваненко В.І.);

– команда «36,6» Новомиколаївського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»

(в.о.директора Жигарєва І.Л.);

– команда  Десантненської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Моренко О.М.);

– команда «Здорове покоління» Приморської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор

Євтюхова А.Я.);

– команда Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Онищенко Д.І.);

ІІ місце – команда «Здорові діти» Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»

(директор Константинова Л.В.);

– команда «Life» Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Голубенко О.В.);

– команда «Майбутнє України» Кілійської ЗОШ І-ІІ ст. № 6 (директор

Владиченко К.А.);

ІІІ місце– команда «Імпульс» Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор

Шустова І.Б.);

-команда «Здоров’я» Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор

Карайван Н.В.);

фотографій та художніх робіт:

 І місце  – команда «36,6» Новомиколаївського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»

(в.о.директора Жигарєва І.Л.);

– команда «Імпульс» Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор  Маркова Л.О.);

– команда «Точка зору» Кілійського районного будинку дитячої та юнацької

творчості (директор Вишнякова Л.О.);

ІІ місце -команда «Десант» Десантненської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Моренко О.М.);

-команда «Майбутнє України» Кілійської ЗОШ І-ІІ ст. № 6 (директор

Владиченко К.А.);

ІІІ місце-команда «Здорові діти» Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»

(директор Константинова Л.В.);

-команда «Імпульс» Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор

Шустова І.Б.);

– буклетів та журналів:

І місце   –  команда «Life» Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Голубенко О.В.);

ІІ місце –  команда «Імпульс» Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор  Маркова Л.О.);

–  команда Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Онищенко Д.І.);

ІІІ місце –  команда «Голос молоді» Фурманівської ЗОШ І-ІІІ ст.

(директор Дибченко Н.В.);

–   команда «Точка зору» Кілійського районного будинку дитячої та

юнацької творчості (директор Вишнякова Л.О.).

 

У ІІ (районному) етапі обласного Фестивалю дружин юних пожежних (наказ відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації від 24.03.2017 року

 № 125)    взяли участь 4 команди загальноосвітніх навчальних закладів.

На підставі рішення журі Фестивалю визнано:

–   переможцем  районного етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних команду «Юніори» Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»  (директор Іваненко В.І.)  та  нагороджено Грамотою відділу освіти та молодіжної політики  райдержадміністрації;

       – дипломантами районного етапу  Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних та нагороджено Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації:

– ІІ місце – команду «Non  Stop» Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор

Шустова І.Б.);

  – ІІІ місце –  команду «Юні рятувальники» Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Карайван Н.В.);

– ІУ місце – команди «Пожежники» Василівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» (директор Сілакова О.В.) та «Підкорювачі стихії» Кілійського районного будинку науково-технічної творчості учнівської молоді (директор Тищенко О.Д.).

 

У ІІ (районному) етапі фестивалю дитячих та юнацьких команд Клубу веселих та найкмітливіших ЗНЗ району» взяли участь  2 команди ЗНЗ, а саме:

 • команда Мирнівської ЗОШ І-ІІІ ст. «Драйв»;
 • команда Старотроянівської ЗОШ І-ІІІст. «Троянські вареники».

Учасники  змагалися у 3 конкурсах:

І – «Візитка»;

ІІ – «Музичний»;

ІІІ – «Домашнє завдання».

На  підставі  рішення    журі ІІ (районного) етапу фестивалю дитячих та юнацьких команд Клубу веселих та найкмітливіших (наказ відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації від 07.04.2017 року № 138) переможцем визначено команду «Драйв» Мирнівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Масленікова Л.Б.) та  нагороджено Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації.

Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації за ІІ місце нагороджено  команду «Троянські вареники» Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Карайван Н.В.).

 

У районному конкурсі-огляді учнівських екологічних агітбригад навчальних закладів району(наказ відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації від  22.05.2017 року № 191)  взяли  участь учнівські екологічні агітбригади 

3 загальноосвітніх  навчальних закладів  району:

– «Дельта» Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.

. – ліцей» (директор Соловйова А.Г);

«Веселка» Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-ліцей» (директор Татару В.А.)
«Міцний горішок» Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» (директор
Іваненко В. І.).

На підставі протоколу засідання журі районного конкурсу-огляду учнівських екологічних агітбригад визнано:
– переможцем районного конкурсу-огляду учнівських екологічних агітбригад   і нагороджено  Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації команду «Міцний горішок» Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» (директор Іваненко В. І.);

 

 

– призерами районного конкурсу-огляду учнівських екологічних агітбригад   і нагороджено Грамотою відділу освіти  та молодіжної політики райдержадміністрації:
ІІ місце – команди: 

– «Веселка» Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.№1-ліцей» (директор Татару В.А.);

–  «Дельта» Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г).

 

У районному заочному конкурсі фотографій «Мій рідний край» (наказ відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації від  22.05.2017 року № 191)    серед загальноосвітніх навчальних закладів району  взяли участь 60 школярів  різних вікових категорій з 14 загальноосвітніх та 1-го позашкільного  навчальних закладів району, було представлено понад 120 цікавих, яскравих робіт.

 

         За якісну підготовку конкурсних робіт, творчий підхід у  вихованні обдарованих учнів складено подяку відділу освіти та молодіжної політики  педпрацівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

– Бондаренко О.М., Светленко С.А., Леонова І.М. – Лісківська ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Бужилова Ю.О. – Кілійський районний будинок дитячої та юнацької творчості;

– Дрібноход С.В., Слободенюк Л.В. – Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;

– Карайван Н.В. – Старотроянівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Кожухар М.П., Бессараб О.Д., Болокан Л.І., Фоменко А.К. – Дмитрівська

ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Кукленко О.Т. – Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей»;

– Кучеренко Г.В., Лиманська О.М., Гросу І.С. – Кілійська  ЗОШ І-ІІ ст. № 6;

– Лєфтер О.П., Петрова О.В. – Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Переверзєва Т.І. – Василівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»;

– Пєтухова А.Д., Муниця Н.Д. – Приморська ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Сас Т.А. – Трудівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Стратуца С.В., Колеснік О.В. – Фурманівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Тимошенко О.Б., Гоцак Ф.К. – Мирнівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Токар Л.О. – Новомиколаївський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок».

 

У ІІ (районному) етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу „Чисті роси” (наказ відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації від 21.04.2017 року № 150)   брали участь окремі виконавці та творчі  колективи із 22 загальноосвітніх та 4-х позашкільних навчальних закладів.

На фестивалі-конкурсі були представлені різноманітні номінації:солісти-вокалісти, читці, солісти-інструменталісти, вокальні та фольклорні ансамблі, театральні та хореографічні колективи, образотворчі гуртки та гуртки декоративно-ужиткового  мистецтва.

Усього  взяли участь 748 конкурсантів, із них : 414  окремих виконавців та 47 творчих  колективів  (365 учасників).

Лауреатами та дипломантами фестивалю-конкурсу в 2016/2017 навчальному році стали 740 виконавців:

 • 375 окремих виконавців;
 • 47 творчих колективів (365 виконавців).

 

Спостерігається динаміка збільшення кількості учасників фестивалю-конкурсу. Керівники більшості загальноосвітніх навчальних закладів району забезпечили достатню підготовку вокалістів для участі в фестивалі-конкурсі. Костюми для виступів відповідали тематиці виконуваного твору. Слід зазначити, що на належному рівні виступили учні Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст – ліцей», Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3-ліцей», Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Кілійської ЗОШ І-ІІ ст. №6, Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Десантненської ЗОШ І-ІІІ ст., Мирнівської ЗОШ І-ІІІ ст., Фурманівської ЗОШ І-ІІІ ст., Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст., Приозерненської ЗОШ І-ІІІ ст., Вилківського будинку дитячої та юнацької творчості.

Водночас  журі ІІ (районного) етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу „Чисті роси” виявлено недоліки: при виборі репертуару не завжди враховувались вікові та індивідуальні особливості виконавців, прослідковувалась часткова невідповідність музичного змісту та сценічної культури. Педагогічним працівникам – керівникам творчих колективів – рекомендовано ретельно працювати над диханням та дикцією вихованців.

Виступи вихованців у номінації «хореографічні колективи»  вразили журі ІІ (районного) етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу „Чисті роси” яскравістю та різноманітністю. Проведення фестивалю-конкурсу дало змогу виявити тенденції розвитку дитячої та юнацької хореографії: частина танцювальних номерів відзначається оригінальністю постановки, виразністю, емоційністю. Виконавці орієнтуються на площині, координують свої рухи з музичним супроводом, відчувають, передають у рухах характер музики тощо.

Активну участь у фестивалі – конкурсі із зазначеної номінації брали навчальні заклади: Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3-ліцей», Приморська ЗОШ І-ІІІ ст., Вилківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей», Вилківська ДЮСШ, Кілійський районний будинок дитячої та юнацької творчості.

 

Журі ІІ (районного) етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу „Чисті роси” виявило такі недоліки: деяким виконавцям та колективам бракує культури виконання, не завжди лексичний матеріал відповідає музиці; керівникам гуртків та хореографічних колективів також слід приділяти увагу деталям, а саме: підготовці костюмів, взуття, зачісок.

Журі фестивалю-конкурсу відзначило високу виконавську майстерність учнів-декламаторів. Більшість читців зуміли відтворити емоційну насиченість твору, показали розуміння ідейно-художнього смислу, висловили своє особисте ставлення та передали зміст і настрій слухачам.

Але не всі учні дотримуються мовленнєвої, орфоепічної грамотності та емоційності читання.

Кращі результати показали учні таких загальноосвітніх навчальних закладів: Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-ліцей», Кілійська ЗОШ І-ІІІ с.т №2, Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3-ліцей», Кілійська ЗОШ І-ІІ ст. №6, Василівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитсадок», Приозерненська ЗОШ І-ІІІ ст., Старотроянівська ЗОШ І-ІІІ ст., Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Десантненська ЗОШ І-ІІІ ст., Вилківська ЗОШ І-ІІІ ст №1, Вилківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст .– ліцей».

Спостерігаються позитивні тенденції розвитку образотворчого мистецтва серед учнів та вихованців, а саме: композиційна досконалість, художній рівень та індивідуальність виконання, оригінальність представлених робіт. Роботи були виконані у різноманітних техніках: акварель, пастель, масло, графіка, гуаш тощо. Це стосується робіт вихованців  Кілійського районного будинку дитячої та юнацької творчості, Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст., Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Приморської ЗОШ І-ІІІ ст., Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст.№1.

Високою майстерністю та творчою індивідуальністю відзначились авторські та колективні роботи вихованців та учнів навчальних закладів району, що були представлені на фестивалі-конкурсі в номінації «декоративно-ужиткове мистецтво».

Представлені вироби характеризувалися різноманітністю жанрів, технікою

виконання, індивідуальністю творчих прийомів, відображенням місцевого колориту, композиційною досконалістю. Роботи були виконані у різноманітних техніках, а саме: конзаши, шиття, м’яка іграшка, тістопластика, вишивка, гончарні вироби, бісероплетіння, лозоплетіння, вироби із яєчної шкарлупи та соломки тощо. Слід відмітити роботи вихованців Кілійського районного будинку дитячої та юнацької творчості, Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3-ліцей», Василівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитсадок», Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Трудівської ЗОШ І-ІІІ ст., Десантненської ЗОШ І-ІІІ ст., Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей», Лісківської ЗОШ І-ІІІ ст., Вилківського будинку  дитячої та юнацької творчості.

Але за підсумками фестивалю-конкурсу “Чисті роси” виявлено наступні

недоліки:

– не взяв участі  Червоноярський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитсадок»;

– не організовані виставки робіт учнів з декоративно-ужиткового мистецтва

в 5  навчальних закладах:

– Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ст;

– Фурманівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Трудівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Мирнівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Приморська ЗОШ І-ІІІст;

-у порівнянні з 2015/2016 навчальним роком на 40 та 21 відсотків

зменшилась кількість колективів провідних напрямків: хореографії та вокалу;

– зменшилась загальна кількість учасників фестивалю-конкурсу;

– художній рівень творчих  звітів  у багатьох навчальних закладах не

відповідав вимогам Положення.

Переможцями   фестивалю – конкурсу – лауреатами І, ІІ, ІІІ ступенів стали 388 окремих виконавців та 43 творчі колективи (2015/2016 навчальний рік – 235 окремих виконавців,  26 творчих колективів).

 

Підсумки проведення районної спартакіади учнів ЗНЗ у минулому навчальному році

 (наказ відділу освіти  та молодіжної політики  райдержадміністрації від 19.06.2017 року  № 232  «Про результати проведення районної спартакіади учнів ЗНЗ у 2016/2017 навчальному році»)

1 місце – 3 бали; 2 місце – 2 бали; 3 місце – 1 бал; н/в – змагання не відбулись

 

 

ЗНЗ

8 змагань з видів спорту

 

Нащадки козацької слави Легкоатлетичне  4-х борство Баскетбол (юнаки) Баскетбол (дівчата) Волейбол (юнаки) Волейбол (дівчата) Міні-футбол (5-9 класи, збірна команда ЗНЗ) Настільний теніс Всього  балів/ місце
І підгрупа
Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей» 7 2 місце 3  місце 3 місце н/в 2 місце 1 місце 2 місце 2 місце ІІІ місце 13б.
Кілійська ЗОШ І-ІІІ ст.

№ 2

3 1 місце 1  місце 2 місце 8б.
Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» 7 3 місце 1  місце 1 місце 1 місце 2 місце 1 місце 1 місце ІІ місце 18б.
Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» 4  

 

 

 

 

3 місце 3 місце 3 місце 3 місце 4б.
ІІ підгрупа
Вилківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 6 3 місце 2  місце 2 місце н/в 3 місце 2 місце 2 місце ІІІ місце 10б.
Вилківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» 7 1 місце 1   місце 1 місце 1 місце 1 місце 1 місце 1 місце І місце 21б.
Десантненська ЗОШ І-ІІІ ст. 2 3 місце 2 місце 3
Приморська ЗОШ І-ІІІ ст. 6 2 місце 3   місце 3 місце 2 місце 3 місце 3 місце 8б.
Лісківська ЗОШ І-ІІІ ст. 0 0 (нуль)
ІІІ підгрупа
Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст. 5 2 місце 1 місце 1 місце 3 місце 3 місце ІІІ місце 10б.
Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 7 1 місце 1  місце 2 місце 1 місце 3 місце 2 місце 1 місце ІІ місце 17б.
Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 6 3 місце 3   місце 1 місце 3 місце 3 місце 2 місце 9б.
Мирнівська ЗОШ І-ІІІ ст. 3 2 місце 2 місце 1 місце 7б.
Трудівська ЗОШ І-ІІІ ст. 4 2   місце 3 місце 2 місце 3 місце 6б.
ІV підгрупа
Фурманівська ЗОШ І-ІІІ ст. 4 2 місце 3   місце н/в н/в н/в н/в 2 місце 2 місце 7б.
Старотроянівська ЗОШ І-ІІІ ст. 3 3 місце 1 місце 3 місце 5б.
Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ст. 3 1 місце 2  місце 1 місце 8б.
Приозерненська ЗОШ І-ІІІ ст. 2 1   місце 3 місце   4б.
V підгрупа
Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитсадок» 2 2 місце н/в н/в н/в н/в 1 місце 5б.

 

Кілійська ЗОШ І-ІІ ст. № 6 2 1 місце 1   місце 6б.

 

Василівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитсадок» 3

 

 

2   місце 2 місце 3 місце 5б.

 

Новомиколаївський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитсадок» 2 3  місце 1 місце 4б.
Червоноярський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитсадок» 2 3 місце 2 місце 3б.

 

 

      У фінальних змаганнях з шашок обласної спартакіади учнів ЗНЗ серед районів ІІ групи взяла участь  команда учнів Десантненської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор

Моренко О.М.), один з учасників якої посів ІІІ місце в особистому заліку.

 

 

 

 

За підсумками:

 

 • зональних змагань з футболу «Шкіряний м’яч» (юнаки)  обласної спартакіади учнів загальноосвітніх навчальних закладів серед районів ІІ групи ІІ місце посіла збірна команда учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – ліцей» (директор Татару В.А.), Кілійська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (директор Онищенко Д.І.), Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.), Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» (директор Іваненко В.І.), вихованців Кілійської ДЮСШ (директор Скалецький В.І., тренер-викладач Курносов В.І.), яка взяла участь у фінальних змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч» (юнаки)  обласної спартакіади учнів загальноосвітніх навчальних закладів серед районів ІІ групи;

 

 • зональних змагань з футболу «Шкіряний м’яч» (дівчата)  обласної спартакіади учнів загальноосвітніх навчальних закладів серед районів ІІ групи перемогла збірна команда учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – ліцей» (директор Татару В.А.), Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.), Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» (директор Іваненко В.І.), вихованців  Кілійської ДЮСШ (директор Скалецький В.І., тренер-викладач Бур’ян Д.М.), яка у фінальних  змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч» (дівчата)  обласної спартакіади учнів загальноосвітніх навчальних закладів серед районів ІІ групи посіла ІІ місце;

 

 • зональних змагань з баскетболу (дівчата)  обласної спартакіади учнів загальноосвітніх навчальних закладів серед районів ІІ групи ІІ місце посіла збірна команда учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – ліцей» (директор Татару В.А.), Кілійська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (директор Онищенко Д.І.), Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.), вихованців  Кілійської ДЮСШ (директор Скалецький В.І., тренер-викладач Гетьман С.В.), яка взяла участь у фінальних  змаганнях з баскетболу (дівчата)  обласної спартакіади учнів загальноосвітніх навчальних закладів серед районів ІІ групи;

 

 • зональних  змагань з баскетболу (юнаки)  обласної спартакіади учнів загальноосвітніх навчальних закладів серед районів ІІ групи ІІ місце посіла збірна команда учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – ліцей» (директор Татару В.А.), Кілійська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (директор

Онищенко Д.І.), Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 – ліцей» (директор

Сорока Н.М.),  вихованців Кілійської ДЮСШ (директор Скалецький В.І., тренер-викладач Прокопенко Л.О.), яка взяла участь у фінальних  змагань з баскетболу (юнаки)  обласної спартакіади учнів загальноосвітніх навчальних закладів серед районів ІІ групи.

 

         За підсумками І (районного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)»   (наказ відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації від 12.05.2017 року № 171), у якому взяли участь найменші ланки формування козацького самоврядування – рої – із 19 загальноосвітніх навчальних закладів, на підставі протоколів засідання суддівської колегії визнано:

 • переможцем та нагороджено Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації, кубком, пам’ятним подарунком рій «Козацька слава» (Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів)

призерами та нагороджено Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації, кубком та пам’ятним подарунком::

ІІ місцерій «Дружина імені Івана Франка» (Вилківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1);

ІІ місцерій «Козацька вдача» (Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія»);

ІІІ місцерій «Козацька застава» (Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1);

ІІІ місцерій «Отамани» (Кілійська ЗОШ І-ІІ ступенів № 6);

ІІІ місцерій «Соколята» (Лісківська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

За участь у І (районному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») нагороджено Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації та пам’ятним подарунком:

рій «Воїни світла» (Василівський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»);

рій «Джмелі» (Вилківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей»);

рій «Юність» (Кілійська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2);

рій «Задунайці» (Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 – ліцей»);

рій «Придунайські козаки» (Десантненська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

рій «Чорноморські козачата» (Мирнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

рій «Червона калина» (Новомиколаївський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»);

рій «Патріот» (Приморська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

рій «Троянські козаки» (Старотроянівська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

рій «Отамани» (Фурманівська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

рій «Чайка» (Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2);

рій «Відчайдухи» (Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»);

рій «Джмелі» (Червоноярський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»).

 

          У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») взяли участь педпрацівники та учні Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (директор Іванова П.І.):

педпрацівники:

– Циганкова С. В., учитель музичного мистецтва;

– Дарчук О. В., учитель історії та правознавства;

– Хлєвний Є. В., учитель фізичної культури;

учні:

– Луценко  Олександра, 10-Б клас;

– Сіпаткіна  Олександра, 10-Б клас;

– Ластовецький  Ілля, 10-А клас;

– Куцев  Юрій, 10-А клас;

– Єрський  Ігор, 10-А клас;

– Сеняк Владислав, 9-Б клас;

– Унгарова Марина, 9-Б клас;

– Поляков Артем, 9-Б клас.

 

На підставі запрошення президента Асоціації керівників закладів освіти «Відроджені гімназії України»  Турянського Я.В. (лист від 19.04.2017р. № 103) з 28.04.2017 року по 05.05.2017 року у Білоцерківському районі Київської області

(табір «Дружба») учитель історії та предмета «Захист Вітчизни» Дарчук О. В., учні Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Іванова П.І.), брали участь у  УІ  семінарі-тренінгу з національно-патріотичного виховання за темою «Юність-лідерство-талант», а також у Першій Всеукраїнській військово-спортивній грі«Сокіл-Лицар», де посіли І місце.

 

Підтримуючи ініціативу Міністерства освіти та науки України щодо популяризації вивчення іноземних мов серед українських школярів та їх застосування у різних формах діяльності, усе більше адміністрація, педагоги загальноосвітніх навчальних закладів, НВК району підключаються до процесу пошуку і впровадження інновацій  в діяльність, що базується на розумінні освіти як основи розвитку сучасного цивілізаційного середовища і неминуче породжує відповідно нові часові ціннісно-цільові орієнтири, новий освітньо-педагогічний зміст, методи, форми, засоби і способи, види організації освітнього процесу.

 Так, у 17 загальноосвітніх навчальних закладах, НВК  району в таборах з денним перебуванням були створені літні мовні загони з англійською, німецькою, французькою мовами спілкування, якими  було охоплено 363 учня 1-8,10 класів:

– Вилківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 2 загони (англійська мова), директор Іванова П.І., учитель Колесніченко Н.С.;

– Вилківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» – 4 загони (англійська мова), директор Соловйова А.Г., учитель Єфімова Ю.В.;

–  Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей» – 1 загін (англійська мова), директор Татару В.А., учитель Ульянченко І.Б.;

–  Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» – 3 загони (англійська, німецька мови), директор  Сорока Н.М., учитель Семененко О.В.;

– Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» – 2 загони (англійська, французька мови), директор Іваненко В.І., учителі Марінова Ю.В.,

Кожемякіна В.І., Борщ Ю.О.;

–   Кілійська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – 1 загін (англійська мова), директор

Онищенко Д.І., учитель Панчіна О.С.;

–  Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» – 1 загін (англійська мова), директор Константинова Л.В., учитель Скоромна Л.І.;

–    Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1 загін (англійська мова), директор

Маркова Л.О., учитель Фоменко А.К.;

–  Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 1 загін (англійська мова), директор

Голубенко В.М., учитель  Городніченко А.В.;

–  Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – 1 загін (англійська мова), директор

Шустова І.Б., учитель  Дрібноход С.В.;

– Старотроянівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1 загін (англійська мова), директор

Карайван  Н.В., учитель Мусафир Л.І.;

–  Фурманівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1 загін (англійська мова), директор

Дибченко Н.В., учитель Манченко Т.О.;

 • Приморська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1 загін (німецька мова), директор Євтюхова А.Я.,

учитель  Кудьярова Л.М.;

 • Лісківська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1 загін (англійська мова), директор Лупонос Г.М.,

учитель Брезицький С.С.;

 • Кілійська ЗОШ І-ІІ ст № 6 – 1 загін (англійська мова), директор

Владиченко К.А., учитель Гросу І.С.;

 • Мирнівська ЗОШ І-ІІІ ст . – 1 загін (англійська мова), директор

Масленікова Л.Б., учитель Безушенко Г.П.;

 • Приозерненська ЗОШ І-ІІІ ст . – 1 загін (англійська мова), директор

Чорнобай М.Д., учитель Мица К.В..

 

До роботи в літніх  мовних загонах було залучено вчителів іноземних мов шкіл району,  які спланували їх роботу, де передбачено відпрацювання всіх видів мовленнєвої діяльності в цікавій ігровій формі, розрахованій на різні рівні мовної компетенції.

Розроблені емблеми, девізи, речівки. Заняття відрізняються від уроку. Знання, набуті на уроках іноземної мови, діти застосовують для спілкування з однолітками в різних формах діяльності.

          Другий рік Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М., учителі Семененко О.В., Череньов Ю.В.) бере участь у проекті «GoCamp» у рамках     співпраці з громадською організацією GoGlobal, яка долучилася до ініціативи Міністерства освіти і науки України  щодо проведення літніх мовних таборів GoCamps.

GoCamps – це мовні табори нового покоління на базі навчальних закладів, які отримують методологічну та волонтерську підтримку.

Влітку цього року на базі Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» працював англомовний  загін табору відпочинку з денним перебуванням у рамках проекту «GoCamp 2017» „Leaders“ з волонтером з м. Манчестер Маделін Хант (Англія). Напрямком табору було  STEAM, тобто наука, технології, інженерія, мистецтво, математика; громадянська освіта, лідерство та профорієнтація.

Значна увага приділяється підвищенню кваліфікації педагогів та організації роботи із їхнього самовдосконалення.

Належна робота здійснюється в напрямку підвищення  фахової майстерності педкадрів у ході курсової підготовки. Фактично усіма формами курсової перепідготовки було охоплено  244 педагогічних працівників, з них у ООІУВ :

– за очною формою навчання (тривалістю 173 години) – 45 педагогічних працівників;

– за очною формою навчання  (тривалістю 92 години) –  149 педагогічних працівників;

– за формою стажування –  9 педпрацівників;

– за очно – дистанційною формою навчання – 15 педагогічних працівників ;

– за очно-заочною формою для вчителів, які викладають не за своєю спеціальністю – 23 педпрацівника,

–  участь у ІІ (обласному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» – 1 педпрацівник;

 

а також

– за очно-дистанційною формою навчання (м . Київ)  –   2  педпрацівника.

 

Значна увага адміністрацією навчальних закладів, методистами методкабінету, приділяється вивченню та узагальненню перспективного  педагогічного досвіду.

З метою популяризації кращих надбань педагогічної практики  в методичному кабінеті створено картотеку перспективного педагогічного досвіду освітян району, яка дає можливість ефективно проводити основні методичні заходи.

У 2016/2017 навчальному році вивчено, узагальнено адміністрацією ЗНЗ, схвалено методичною радою методкабінету відділу освіти та молодіжної політики та затверджено наказом  відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації  від 03.05.2016 року № 162 ППД 14  педагогів. Матеріали ППД оформлені  відповідно до  вимог і рекомендацій щодо вивчення, узагальнення ППД, зберігаються в методичному кабінеті відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації, впроваджуються  педагогами дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району в практику роботи.

У минулому навчальному році схвалено Вченою радою Одеського обласного інституту удосконалення вчителів  власні методичні розробки, які пройшли апробацію в загальноосвітніх навчальних закладах,  наступних педагогічних працівників:

– Василенко С.І., учителя зарубіжної літератури Трудівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Гараби Н.П., учителя географії Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»;

– Грицанової Г.П., учителя початкових класів Лісківської ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Зосім О.Є., учителя початкових класів Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»;

– Кутас Т.О., учителя української мови та літератури Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;

– Муниці Н.Д., учителя початкових класів Приморської ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Нечитайла О.П., учителя фізичної культури Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей»;

– Нікольчевої Т.М., учителя англійської мови Старотроянівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Онищенка Д.І., учителя географії Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;

– Турчак Н.В., учителя інформатики Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1.

 

Власні методичні розробки цих педагогів зберігаються також у методкабінеті відділу освіти та молодіжної політики та за їх згодою будуть використані у практичній діяльності педагогів ЗНЗ району.

Важливим показником результативності науково-методичної роботи з педагогами дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закладів району є динаміка позитивних змін у професійному рівні педагогів.

Відповідно до порядку, визначеного Типовим положенням про атестацію педпрацівників України, планово проводиться атестація педпрацівників, яка значною мірою сприяє підвищенню освітнього рівня педагогів.

Гласна, об»єктивна  і кваліфікована оцінка діяльності, заохочення кращих підвищує персональну відповідальність за якість педагогічної праці, стимулює удосконалення методичної майстерності і розвиток творчої ініціативи.

           У 2017 році  атестовано   24 керівника та 139 педагогів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закладів, методкабінету: 55  педпрацівників  відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії,  63 –  підвищено категорію, встановлено тарифний розряд – 21.

         Вищу кваліфікаційну категорію присвоєно 19 педагогам, педагогічне звання “учитель-методист” – 7, “старший учитель”  – 7.

         Щодо 24 педагогів прийнято рішення, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», також відповідають раніше присвоєним педагогічним званням «учитель-методист» –  7, «старший учитель» – 8.

         Особливу увагу працівники методичного  кабінету надають інформаційно-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу.

         Методистами методкабінету  відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації розроблено понад 20 рекомендацій на допомогу адміністрації, педпрацівникам навчальних закладів. Постійно проводиться інформаційно-довідкова робота, створення картотек на допомогу вчителю-предметнику, банків педагогічної інформації.

З метою впровадження  інноваційних технологій створено картотеки  нормативно-правових, інструктивно-методичних документів, науково-методичної літератури, матеріалів періодичних видань, які  постійно поповнюються.

Крім колективних форм науково-методичної роботи важливу  роль у роботі методичного кабінету відіграють індивідуальні форми роботи з педкадрами.

З метою  надання  методичної допомоги педагогам, вивчення та поширення позитивного досвіду їх  роботи методисти  методкабінету відвідували уроки і позакласні заходи.

Особливого значення для педагогічних працівників у сучасних умовах набувають огляди і  обговорення педагогічної, науково-методичної літератури, періодичних видань.

 

На жаль,  у   2016/2017 навчальному році для бібліотеки методичного кабінету відділу освіти та молодіжної політики не були передплачені періодичні педагогічні видання за  браком коштів .

           10 назв періодичних видань на суму 4003,44 грн.  передплачено за рахунок районної Профспілки працівників освіти і науки для бібліотеки методичного кабінету відділу освіти та молодіжної політики та бібліотек ЗНЗ району.

На ІІ півріччя 2016р. та І півріччя 2017р. у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закладах  передплачено  44 примірника педагогічних періодичних видань на загальну суму  7329,61  грн.  за спонсорські та вчительські кошти.

Найкращу передплату здійснили:

–  Кілійська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Онищенко Д.І.) – 11 примірників на суму 2569,78 грн.;

– Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.) – 7 примірників на суму 481,43 грн.;

–  Новомиколаївський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» (в.о. директора

Жигарєва І.Л.) – 11 примірників на суму 1987,82 грн.;

–  Приморська ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Євтюхова А.Я.- 8 примірників на суму 1587,28 грн.;

–   Приозерненська ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Чернобай М.Д.) – 4 примірника на суму 137,50 грн.;

–   Вилківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Іванова П.І.) – 3 примірника на суму 565 грн. 80 коп.

             З липня 2016 р. по липень 2017 р. відділом   освіти та молодіжної політики районної держадміністрації одержано з бази ПП «Одесакнига» 23556 примірників навчальної та художньої літератури на  суму 1075321,84 грн.

Аналіз стану науково-методичної, навчально-виховної роботи за минулий навчальний  рік  дає  підстави вважати, що  педпрацівники навчальних закладів району шляхом упровадження прогресивних методів навчання та виховання, забезпечення  переходу на особистісно орієнтовані педагогічні технології поступово здійснюють науково-практичне оволодіння визначеною районною науково-методичною проблемою.

Але в умовах переходу на нові Державні стандарти початкової, базової та повної загальної середньої освіти, профілізацію старшої школи, нововведення в початковій школі, оновлення навчальних програм для учнів 5-9 класів ЗНЗ, а також збереження в навчальних планах вивчення мов і літератур національних меншин особливу увагу педагогам навчальних закладів  слід звернути на ознайомлення із програмами та підручниками, виявлення їх особливостей і вимог; на виховання дієвого інтересу школярів (вихованців) до самостійної навчальної діяльності, підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу, виховання інтелігентної, конкурентно-спроможної особистості.

Педагогам необхідно удосконалювати науково-теоретичну підготовку, без якої неможливо на високому рівні проводити педагогічну діяльність.

Слід пам’ятати, що немає майбутнього без найкращого досвіду минулого. Немає сучасного – без класики.

Інновації – основа розвитку школи.

Одним із напрямів модернізації освіти на сучасному етапі є широке застосування компетентнісного підходу, що пов’язано із формуванням навичок діяльності в конкретних ситуаціях та розширення структури безперервної освіти.

Слід зазначити, що він доповнює ті освітні інновації і класичні підходи, що допомагають освітянам гармонійно поєднувати позивний досвід для реалізації сучасних освітніх цілей.

Освоєння компетентнісного підходу дасть можливість підвищити адаптованість випускників до життєдіяльності в умовах зростаючого динамізму і невизначеності, підготувати їх як активних суб”єктів нової освітньої парадигми – “освіта протягом усього життя”.

Слід постійно удосконалювати навчально-виховний процес шляхом диференціації, індивідуалізації навчання, впровадження інноваційних технологій, створення гнучкої варіативної системи навчання відповідно до інтелектуально-пізнавальних здібностей та інтересів учнів.

           “Стежки виникають не там, де їх спланував садівник, а там, де їх протоптали люди. Тож слід відстежувати, куди йде освіта, починаючи з рівня школи й окремої дитини”  (Віктор Андрющенко).

          Трансформація навчального закладу з режиму функціонування в режим розвитку можлива за умови реалізації компетентнісного підходу до розвитку особистості учня.

           Створення індивідуальних для кожного навчального закладу моделей навчання та виховання, моделювання розвитку навчального закладу – шлях до школи майбутнього.

           Планування роботи кожного навчального закладу має бути стратегічним, що дає можливість визначити пріоритети і створити модель розвитку.

Впровадження системного підходу в проектуванні навчально-виховного процесу перетворює його з малоупорядкованого набору дій у цілісну, спроектовану педагогічну взаємодію.

Основною метою розвитку навчальних закладів району є створення організаційно-педагогічного середовища, що забезпечує становлення гуманістично орієнтованої особистості, якій притаманне почуття власної гідності, усвідомлення високої цінності свободи та демократичних засад, яка володіє комплексом знань, умінь і навичок, необхідних для інтеграції в навколишній світ і успішної реалізації життєвих планів.

У педагогічній системі слід орієнтуватися на єдність кінцевої мети – формування різнобічно розвиненої особистості, забезпечення її розвитку у процесі реалізації творчих здібностей, талантів; формування вміння вчитися протягом усього життя, адаптуватися в змінах, які в ньому відбуваються; прагнути до пізнання й подолання діалектичних протиріч у процесі виховання і навчання та орієнтуватися на інноваційні процеси в педагогічній теорії і практиці з урахуванням альтернативних концепцій світового педагогічного досвіду.

Сучасна школа має виконувати соціальне замовлення особистості – бути конкурентноздатною в суспільстві з ринковою економікою, уміти планувати стратегію власного життя, орієнтуватись у системі найрізноманітніших суперечливих і неоднозначних цінностей, визначати своє життєве кредо й індивідуальний стиль.

 

“Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не ціниться людьми”

(Р.Т. Кіосакі).

Визначаючи перспективи, слід також сказати, що назріла потреба запровадження компетентнісного підходу в сучасній освіті, важливо те, що головним імпульсом та мотивом його виникнення стала настанова орієнтування освіти на результат.

Світ, у якому доведеться жити нашим дітям, змінюється вчетверо швидше, ніж наші школи, і справді, в школу приходять покоління дітей, які живуть в інформаційному суспільстві, у цифровому середовищі і, щоб скористатися його перевагами, необхідно переосмислити самоцінність знань та самодостатність учителя як джерела інформації

(“Знання – це скарб, а вміння вчитись – ключ до нього”).

Необхідність поєднання  актуальних і перспективних потреб учнів у навчальному процесі об’єктивно вимагає об’єднання в змісті, організації та методиках адаптивних і випереджальних функцій шкільної освіти.

Реалізацію цих завдань ефективніше забезпечує не підтримувальний, а інноваційний тип навчання. Його теоретичним підґрунтям є особистісно орієнтована освіта.

Умовою і результатом інноваційного типу навчання є сформованість в учнів бажання і здатності самостійно вчитися, шукати в різних джерелах інформацію і застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку.

Під поняттям “компетентнісний підхід” розуміється спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу буде формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. Така характеристика має сформуватися в процесі навчання і містити знання, вміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості.

Компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з особистісно орієнтованим і діяльнісним підходами до навчання, оскільки стосується особистості учня й може бути реалізованим і перевіреним тільки в процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій. Він потребує трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі, яка існує об’єктивно, для “всіх” учнів, на суб’єктивні надбання одного учня, що їх можна виміряти.

Систему компетентностей в освіті складають такі: ключові – тобто надпредметні

(міжпредметні) компетентності, які визначаються як здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи відповідні проблеми; загально-галузеві – їх набуває учень упродовж засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої галузі у всіх класах середньої школи; предметні компетентності – їх набуває учень упродовж вивчення того чи іншого предмета у всіх класах середньої школи.

Компетентнісний підхід полягає в зміщенні акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування й розвитку в учнів здатності практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки і досвід успішних дій у ситуаціях професійної діяльності та соціальної  практики. Перспективність компетентнісного підходу полягає в тому, що він передбачає високу готовність випускника школи до успішної діяльності  в різних сферах.

Формування в старшокласників ключових компетентностей розглядається як інноваційна педагогічна діяльність, у якій традиційні форми й методи навчання мають поступитися освітнім технологіям загалом і технології навчання зокрема.

         Науково-методична робота має розглядатися як цілісна система діяльності педагогів, яка базується на досягненнях педагогічної науки, перспективного досвіду і забезпечує ріст уровня кваліфікації учителя, підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а за кінцевим результатом – покращення якості знань учнів, їх виховання та розвитку.

         Необхідно спрямовувати науково-методичну роботу на оволодіння педагогічною культурою, знаннями теорії й методики навчання й виховання, уміннями аналізувати, прогнозувати й конструювати навчально-виховний процес, передбачати наслідки своєї діяльності, на кінцевий результат –  конкретну допомогу вчителю у вдосконаленні його професійної майстерності.

Забезпечити цілеспрямоване і безперервне підвищення науково-методичної і професійної майстерності кожного педагога.

З цією метою підсилити творче використання сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, інформаційну насиченість методичних заходів.

              Отже, серед пріоритетних завдань науково-методичного супроводу впродовж нового навчального року  мають бути:

 • забезпечення відповідності результатів річного оцінювання результатам ЗНО;
 • комп’ютерна грамотність кожного педпрацівника;
 • узагальнення і й поширення ППД;
 • розвиток професіоналізму;
 • здатність працювати в режимі інновацій;
 • результативність навчально-виховного процесу.

Завданнями науково-методичної роботи є:

– підвищення наукового рівня педпрацівника: підготовка його до засвоєння змісту

нових програм і технологій їх реалізації;

– постійно ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання;

–  вивчення й утілення в шкільну практику ефективного педагогічного досвіду, творче використання перевірених рекомендацій: збагачення новими, прогресивними та досконалими методами й засобами навчання;

– постійно вдосконалення навичок самостійної роботи  педагога, надання йому кваліфікаційної допомоги як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результативності його педагогічної праці.

              Основними напрямами науково-методичної роботи мають бути:

– формування професійної компетентності, збереження і розвиток творчого потенціалу кожного педагога й усього педагогічного колективу;

–  вироблення інноваційного стилю  діяльності, удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її національної, особистісно зорієнтованої спрямованості;

–    ґрунтовне вивчення та практична реалізація програм і підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог з позиції формування національної школи;

–  залучення до  науково-дослідницької  й  експериментальної  діяльності, упровадження інноваційних технологій превентивного виховання;

– створення інформаційного освітнього середовища для запровадження інноваційної моделі педагогічної технології моніторингу якості освіти в системі управлінської діяльності навчального закладу.

« Від нас, від нашого вміння, від нашої  майстерності, від нашого мистецтва й

мудрості залежить життя, здоров’я, розум,    характер, воля, інтелектуальне обличчя, місце та роль у житті, щастя підростаючого покоління» (В.О. Сухомлинський).

                                                                              

В умовах створення нової моделі української освітньої системи особливої вагомості набуває проблема вдосконалення науково-методичного супроводу як процесу змін, що відбуваються на рівні дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, так і щоденних буденних проблем навчально-виховних закладів.

Науково-методичний супровід у часи реформаторських змін це перш за все підготовка вчителя (вихователя) до:

 • упровадження нових державних освітніх стандартів, навчальних програм, підручників;
 • упровадження нових педагогічних технологій, методик, форм навчання дітей з метою підвищення якості освіти;
 • роботи з обдарованою молоддю (олімпіади, конкурси, турніри тощо);
 • участі у всеукраїнських та міжнародних проектах, програмах, виставках;
 • використання ІКТ у навчально-виховному процесі;
 • здійснення інклюзивного навчання;
 • запровадження ППД;
 • здійснення експертизи навчальних програм, підручників;
 • проведення моніторингових досліджень;
 • участі в професійних конкурсах тощо.

Науково-методичну роботу з педагогами слід будувати на основі тих освітньо-політичних документів, у яких розглянуто європейський вимір в освіті:

 • потреба зміцнення в молоді почуття європейської своєрідності;

розуміння цінностей європейської цивілізації й основ розвитку Європейської спільноти, які включають демократію, повагу до прав людини, толерантність і солідарність як результат пізнання «інших»;

 • підготовка молоді до участі в суспільному та господарському

розвитку Європи, усвідомлення його корисності;

 • збагачення знань про історичні, культурні і господарські аспекти

країн-членів Євросоюзу.

     «Головним сьогоднішнім завданням стало плекання компетентних людей – таких людей, які були би здатні застосовувати свої знання в умовах, що змінюються, і … чия основна компетенція полягає в умінні включатися в постійне самонавчання впродовж  усього  життя» (М.Ш. Ноулз).

                                                                                    

 

Хто ж стоїть біля витоків плекання компетентної та успішної людини? Звичайно, сьогодні, як і в усі часи, така місія покладена на педагога. Але чи потрібен суспільству вчитель, вихователь, який лише сумлінно виконує від адміністрації вказівки та старанно прямує вже прокладеними педагогічними стежинами? Справжній педагог ХХІ століття – це висококомпетентний  професіонал, який володіє глибокими педагогічними знаннями та здатен продукувати нові цікаві ідеї, спрямовані на вдосконалення освітнього простору загалом, успішний, здатний до творчих нестандартних рішень, готовий до роботи в умовах ринкових відносин.

Розв’язати проблему методологічної переорієнтації процесу навчання та виховання на розвиток особистості учня, вихованця, формування його життєво важливих компетентностей можна тільки шляхом підвищення ефективності праці кожного педагога, якнайповнішого використання його потенціальних творчих можливостей. Як зробити так, щоб педагог працював ефективно, тобто щоб кожен став продуктивним педагогом.

       Розбудова української національної школи вимагає постійної роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення високого рівня науково-методичної діяльності, потребує стабільно і творчо працюючих педагогічних колективів із високим рівнем професійної майстерності. Щоденно зростає потреба в педагогах, які не бояться модернізувати зміст своєї діяльності шляхом критичного, творчого її вдосконалення, уміють ефективно використовувати досягнення науки й перспективного педагогічного досвіду.

     Отже, науково-методична робота є окреслення основних аспектів модернізації методичного супроводу, створення умов для всебічного розвитку особистості педагога та досягнення акмеологічного рівня його професіоналізму, озброєння кожного педпрацівника необхідним для цього знаннями, уміннями й навичками, напрацювання стратегій для створення реальної творчої атмосфери в колективі педагогів району.

Використання саме акмеологічних підходів у роботі як з педагогами, так із учнями, вихованцями сприяє створенню нового світорозуміння, оволодіння мистецтвом життєтворчості, а відтак ефективного виконання життєвих і соціальних ролей. Чим потужніший творчий ресурс людини, тим легше їй здолати життєві труднощі та кризові настрої, оволодіти новими професійними якостями.

Адже сьогодення вимагає творчого педагога, педагога -дослідника, який піднімається на вершину педагогічної майстерності, педагога, який прагне до цієї вершини, але подолати яку, мабуть, нікому не вдалося, бо межі росту, удосконалення немає. Пам’ятаймо слова Сальвадора  Далі: «Не бійтеся досконалості. Вам її не досягти…».

Тому науково-методична робота набуває нових елементів. У її структурі має виявлятися вся сукупність умов розвитку особистості педагога та досягнення акмеологічного рівня його професіоналізму, зростання акмекомпетентності. Тобто методичній службі варто будувати взаємодію з педагогами на основі такої науки, як акмеологія.

     «Педагоги не можуть успішно когось учити, якщо в цей час ретельно не вчаться самі» ( Алі Апшероні, азербайджанський теолог, філософ, громадський діяч

ХХ ст., миротворець).

                  

          Разом з  тим, в організації науково-методичної роботи в районі є ще невирішені проблеми, ряд недоліків, невикористані резерви.

Вимагає постійної уваги  керівників навчальних  закладів, методистів методкабінету відділу освіти та молодіжної політики  запровадження в практику роботи вчителів технології особистісно-зорієнтованого уроку, реалізація на технологічному рівні гуманістичних, діалогічних особистісно-орієнтованих підходів до навчально-виховного процесу, закріплення й розширення позитивного інноваційного досвіду, впровадження  конкретних особистісно-орієнтованих технологій, ідей  сучасних педагогічних концепцій та систем пілотними кадрами.

Слабким місцем в аналітичній і практичній діяльності заступників директорів з НВР є вивчення мотивів, ціннісних орієнтирів педагогів, прогнозування можливих шляхів їх творчого зростання .

Недостатнім у  навчальних закладах залишається рівень самоосвітньої роботи  педагогів.

Повільно впроваджуються педпрацівниками освітні технології, кінцевою метою яких є гармонійний розвиток особистості дитини і дорослого.

          Має місце неузгодженість  між завданнями навчального закладу на навчальний рік, зафіксованими в річному   плані роботи, з загальною науково-методичною темою  навчального закладу, науково-методичними темами методичних об’єднань, методичними темами самоосвіти  педагогів.

Педагоги недостатньо використовували можливості  колективних форм науково-методичної роботи, організованих на районному рівні .

           Методична робота планується не завжди на діагностичній основі, реалізується , в основному, через традиційні колективні та індивідуальні форми, не передбачено різноманітності форм, мало використовуються сучасні активні методи, нетрадиційні форми навчання кадрів .

Питання методичної діяльності недостатньо розглядаються на  засіданнях педради навчального закладу.

Залишається ще нагальною потреба в модернізації системи науково-методичної та навчально-виховної роботи на основі інформаційних, інтерактивних технологій, взаємозв’язку педагогічної теорії із практикою для мобільного впровадження сучасних наукових досліджень.

 

Діяльність адміністрації, педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району у новому навчальному році буде спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Створення умов для професійної мобільності педагогічних працівників, забезпечення розвитку їхнього професіоналізму, педагогічної майстерності; підвищення результативності (якості) навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій (на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів до  навчання та виховання учнів, вихованців)».

 

Ураховуючі нові суспільно-політичні реалії в Україні, обставини, пов’язані з військово-політичною та інформаційною агресією проти України, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо.

Нові підходи до виховання засобами освіти в молодого покоління цих якостей знайшли втілення у Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходах щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року № 64.

Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.